Oppsummering av næringsbehov i potet

En riktig balanse mellom makro- og mikronæringsstoffer er grunnlaget for å få best mulige resultater i dyrking av poteter.

Makronæringsstoffer

Opptak av næringsstoffer varierer med plantenes utviklingsnivå (se over). Hvor mye som fjernes av plantene vil variere fra en åker til en annen og avhenger av avlingens størrelse, men potetplanten forbruker 50% mer kalium enn nitrogen. En avling på 38 t/ha kan fjerne 200 kg/ha med kalium og 115 kg/ha med nitrogen. Både kalium og nitrogen trengs i løpet av hele den vegetative voksefasen, knolldannelse og knollvekst. 

Daglig opptak av makronæringsstoffer hele

Daglig opptak av makronæringsstoffer knoll

Fjerning av makronæringsstoffer

NitrogenNitrogen

Nitrogen er viktig for vekst av bladmasse og knoller. På samme måte som med kalium, transporteres mye nitrogen fra bladene og til knollene under knollveksten.

 

 

FosforFosfor

Fosfor forbrukes også i relativt store mengder særlig under den tidligste vekstfasen for å stimulere rotvekst og knolldannelse, og så øker forbruket igjen senere i sesongen under knollveksten. 

 

 

KaliumKalium

Kalium er særlig viktig for å kunne oppnå høye avlinger men også for å kunne opprettholde god knollvekst. Et "overskuddsopptak" av kalium er vanlig i poteter. 

 

 

MagnesiumMagnesium

Magnesium er viktigere senere i vekstfasen, særlig under knollveksten (se kurvene over). Da spiller magnesium en viktig rolle i vedlikeholdet av kvaliteten i knollene. 

 

 

KalsiumKalsium

En godt og konstant tilførsel av kalsium er viktig for å få en god og stressløs utvikling av bladmassen. Forholdsvis høye mengder kalsiumgjødsel er nødvendig for å sikre at de små mengdene som trengs i knollen for god kvalitet blir transportert dit. 

 

SvovelSvovel

Svovel er nødvendig for alle vekstfaser i potet, men er særlig viktig for å redusere angrep av flatskurv.

 

 

Mikronæringsstoffer

Det trengs små mengder av mikronæringsstoffene, men en balansert tilførsel er viktig for å få en avling av god kvalitet 

Fjerning av mikronæringsstoffer

BorBor

Bor er det mikronæringsstoffet som trengs i størst mengde for å opprettholde flere viktige vokseprosesser i plantene. Det er også viktig for å oppnå god utnyttelse av kalsium. 

 

 

KobberKopper

Selv om forbruket av kopper er forholdsvis stort, ser man sjelden mangelsymptomer, da de fleste jordsmonn har god tilgang på det. 

 

 

 

Mangan og sinkMangan og sink

Mangan og sink er viktige næringsstoffer for en god avling. Sink spiller en viktig rolle i fotosyntesen og i stivelsesproduksjonen. 

 

 

 

MolbydenMolybden

Det er viktig å passe på molybden på jordsmonn med lav pH.