Nitrogen i potetproduksjon

Nitrogen er viktig da det gir god vekst og en høy avling. Det sikrer en optimal fotosynteseproduksjon i bladene.

Nitrogen og potetavling

Nitrogengjødsling på et tidlig stadium i plantenes utvikling vil føre til en god størrelse på bladmassen. Ved senere stadier vil nitrogen hjelpe til med vedlikehold av bladmassen og sikre en stor avling. 

Nitrogen og potetavling

Nitrogen og stivelsesinnholdet i potet

I tempererte klimasoner vil for mye nitrogen på et sent trinn i utviklingen holde plantene i vekst og motvirke modning. Det kan også minske stivelsesinnholdet noe som vil gjøre potetene mindre skikket til industribruk. 

Nitrogen og stivelsesinnholdet i potet

Nitrogen og potetenes tørrstoffinnhold

For mye nitrogen på senere stadium i utviklingen kan også redusere tørrstoffinnholdet og på den måten påvirke kvaliteten.

Nitrogen og potetenes tørrstoffinnhold.

Delt N-gjødsling og avling i potet

Der man vil ha høyt nivå av nitrogen, kan det være en fordel å foreta delgjødslinger. Forsøk med tre delgjødslinger har økt avlingene med 12% sammenlignet med forsøk der alt nitrogenet ble gitt med en gjødsling. 

Delt N-gjødsling og avling i potet

N som bladgjødsling og avling

Rundt 60% av total N tas opp før knollveksten begynner, og en vanlig gjødsling kan bruke 2/3 av totalmengden N ved planting og den resterende 1/3 rundt knolldannelsen eller som flere separate bladgjødslinger sammen med sprøyting mot tørråte.

N som bladgjødsling og avling

Effekt av nitrogen ved utviklingstrinn

Stage Nitrogen effect
Planting Tidlig vekst og tørrstoff
Etter planting Delt gjødsling reduserer tap
Hypping Andre delgjødsling
Blomstring og knollvekst Opprettholder knollveksten

Generelle råd for nitrogengjødsling

Total mengde nitrogen som tilføres vil variere med den tiden bladverket trenger å bli vedlikeholdt, og med mengden nitrogen som tapes via utvasking. Optimal mengde N varierer med jordtype og tidligere kulturer på åkeren.

Der det er god respons i avlinga på veldig høye mengder N (<300 kg/ha), bør man undersøke om det er tap ved utvasking. 

Poteten gir god respons på NPK ved planting. Ved å gi en velbalansert gjødsling på den måten, ofte kombinert med magnesium og svovel på samme tid, sikres en god start for potetplantene. Overgjødsling tidlig i vekstperioden kan føre til for mye vegetativ vekst på bekostning av knollene.

Nitrogenmangel i potet

Når nitrogenmangel har oppstått vil bladene være blekt gul-grønne, små i størrelse og falle av før tiden. Plantens vekst blir avkortet med få tynne stilker.  Avlingene blir små grunnet liten knolldannelse.