Fosfor i potetproduksjon

Fosfor er viktig for tidlig rot- og skuddvekst, da det gir energi til prosesser som ioneopptak og transport i plantene.

Fosforets tilgjengelighet reduseres betydelig ved lav jordtemperaturen

Særlig potetsorter der en ønsker en stimulering av knollantallet evt. også knolltilveksten bør fosfortilgjengeligheten sikres; Plassering av YaraMila Fullgjødsel ved setting, bruk av OPTI-START™ 12-23-0, og sist, men ikke minst, bladgjødsling med YaraVita Solatrel sikrer fosfosforsyningen sammen med en balansert tilførsel av andre essensielle makro- og mikronæringsstoffer.

Fosforets tilgjengelighet reduseres betydelig ved lav jordtemperaturen

Fosfor og avling

Ved knolldannelse er det viktig med en god tilførsel av fosfor for å sikre at et optimalt antall knoller dannes. Potetplanten reagerer positivt på fersk fosfat i jorda, men å finne den økonomisk optimale mengden kan være veldig vanskelig. Den vil avhenge av jordtype og resultater fra jordanalyser.

Fosfor og avling

Eksempelet over er på sorten Desiree og forsøkene er foretatt i Wales.

Fosfor i bladene og avling

Fosfor i bladene og avling

I forsøk med sorten Russet Burbank i USA, har avlingene økt med 0,6 t/ha for hver ekstra dag når innholdet av fosfor i bladene har blitt holdt over 0,22%. 

Bladgjødslet fosfor og antall knoller

Det er særlig viktig at fosfor er tilgjengelig ved knolldannelsen. Skulle det være mangel på fosfor i jorda kan bladgjødsling gi rask tilgang. Ved å gjøre det rett før knolldannelsen vil bladgjødsling med fosfor øke antallet knoller.

Bladgjødslet fosfor og antall knoller

Bladgjødslet fosfor og avling

Bladgjødslet fosfor og avling

I tillegg har fosfor som bladgjødsling ved knolldannelsen under forsøk i England vist å ha positiv effekt på avlingen ved å øke knollstørrelesn. Men, bladgjødslet fosfor er ikke erstatning for fosfor i jorda. Uten tilstrekkelig fosfor i jorda vil veksten tidlig i sesongen bli under det optimale. 

Fosfor og stivelsens viskositet

fosforgjødsling kan påvirke stivelsens kvalitet. Ved å øke knollenes fosforinnhold, vil viskositeten til gelatinisert stivelse øke og temperaturen for gelatinisering vil minke. I og med at stivelse vanligvis brukes som en fortykner i mat og andre produkter, kan god fosfortilførsel til plantene være en stor fordel.

Fosfor og stivelsens viskositet

Effekt av fosfor ved utviklingstrinn

Utviklingstrinn Effekt av fosfor
Planting Flere knoller, vekst og tørrstoff
Før knolldannelse, krokstadiet Flere knoller, sterkere vekst
Knolldannelse Større knoller
Blomstring og knollvekst Vedlikeholder knollvekst

Yaras gjødslingsprogram for potet er laget av våre fagfolk og kan hjelpe deg med å få frem gode avlinger.

Generelle råd for fosforgjødsling

Etter at knollene har blitt dannet, er fosfor et essensielt næringsstoff for syntese, transport og lagring av stivelse.

Under forhold der P bindes sterkt i jorda, som f.eks. vulkanske jordarter eller jord med lite organisk materiale, lavt P-innhold og sandjord, er det viktig at P-gjødslinga plasseres tett inntil knollene.

fosfor er relativt ubevegelig i jorda, så radgjødsling fungerer vanligvis bedre enn breigjødsling.

Poteter gir god respons på ferskt forsfat i jorda, men å finne det økonomiske optimum kan være veldig vanskelig. Mengden vil avhenge av jordtype og jordanalyser.

Fosformangel i potet

De gamle bladene krøller seg oppover og kan utvikle døde flekker i bladranden. Knollene kan få rustbrune flekker og plantene er lave med tynnere stilker.