Molybden (Mo)


I planter:

  1. Molybden trengs i planter for at disse skal kunne utnytte tilført nitrogen optimalt. Molybden spiller har en spesifikk rolle som katalysator når nitrat brytes ned til nitritt før nitrogenet omdannes til N-forbindelser som f.eks. protein. Tilstrekkelige Mo-nivåer i plantene forhindrer opp-konsentrasjon av nitrat i bladverket. 
  2. I kløver er molybden et viktig næringsstoff i forbindelse med fikseringen av nitrogen i røttene (nitrogenase i rotknollene). 
  3. Molybden er også involvert i elektrontransportreaksjoner og inngår i flere enzymer i plantevevet.
  4. Videre er molybden viktig for pollendannelse. 

Viktig å være klar over, er at sammenlignet med andre mikronæringsstoff trengs Molybden i svært små mengder. Er det påvist molybdenmangel bør dette korrigeres med bladgjødsling (YaraVita Brassitrel Pro). Ved bladgjødsling bør man tilføre 1,5-6 g/daa.

I jord:

Molybden er det eneste mikronæringsstoffet som har økt tilgjengelighet ved stigende pH. Selv om vi sjelden kan måle molybdenmangel i jord i nøytrale og alkaliske jordarter, kan Molybden danne komplekser med aluminium, jern og mangan slik at Molybden blir mindre plantetilgjengelig. Dette problemet er størst i jord der pH er under 5,5. Hvis Molybden tilføres jord, bør man også tilføre kobber hvis jorda er næringsfattig. Molybdentilførsel til jord bør være i størrelsesorden 5-12 g/daa.

Høye nivåer av fosfor i jord kan redusere molybdens tilgjengelighet for plantene. Molybden konkurrerer også med sulfat ved rotopptak. Sterk svovelgjødsling kan derfor redusere molybdentilgjengeligheten. 

I dyr:

Høy konsentrasjon av Molybden i beiter, enten pga. overdrevet gjødsling eller overdreven kalkbruk kan indusere Cu-mangel hos dyrene. Som en tommelfinger regel kan man si at CU-tilgjengeligheten reduseres med 50 % for hver 4 mg Mo per kg tørrstoff som finnes i fôrrasjonen.