Gjødslingråd for raps og rybs

Oljevekster stiller noe større krav til næringsforsyningen enn korn. En velbalansert gjødsling med de enkelte næringsstoffer, rett plassert og til rett tid, er avgjørende for å lykkes. Generelt trengs tilførsel av N, P, K, S, Mg og B, med spesielt fokus på god forsyning av svovel og bor til de korsblomstra oljevekstene.

Korreksjon av kaliumKorreksjon av fosforGjødslingsanbefalinger våroljevekster

Vårrybs

Våroljevekstene gjødsles vanligvis bare en gang med en Fullgjødsel® som sikrer forsyningen av nitrogen, fosfor, kalium, svovel, magnesium og bor. Under spesielle forhold kan det være aktuelt å legge opp til delgjødsling av nitrogen og svovel. Mindre mengder husdyrgjødsel kan også brukes som en grunngjødsling, men den må som oftest suppleres med en nitrogen- og svovelholdig mineralgjødseltype.

Forsøk i senere tid viser at husdyrgjødsla som bløtgjødsel ikke gir tilstrekkelig svovelforsyning til oljevekstene. Den bør derfor suppleres med OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) eller Fullgjødsel® 25-2-6 med 4 % svovel. Er svovelforsyningen sikret kan også Nitrabor være sktuell for ekstra N-forsyning og i tillegg til det viktige mikronæringsstoffet bor.

Forbruk av næringsstoffer i vårrybs

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppført i henhold til tabellen nedenfor. Det samme gjelder for kalium (K).

Vårraps

Ved bestemmelse av gjødselmengde må en særlig tilpasse gjødslingsnormen etter faktorer som jordkvalitet og forventet avlingsnivå. Deretter justeres nitrogenbehovet etter de årlige prognosene for plantetilgjengelig nitrogen i jorda og i forhold til såtidspunktet.

Da vårraps har et noe større avlingspotensiale enn vårryps, bør gjødslingsstyrken justeres opp til 13-14 kg nitrogen i en Fullgjødsel® 22-3-10 som er tilpasset jordanalysene. For eksempel ca 60 kg/daa Fullgjødsel 22-3-10 pr. daa.

Det kan også være aktuelt å praktisere delt gjødsling med for eksempel 60 kg Fullgjødsel®18-3-15 pr. daa om våren og 25 kg Kalksalpeter™ pr. daa fram til plantene er i strekningsfasen.

Forbuk av næringsstoffer vårraps

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppført i tabellen nedenfor. Det samme gjelder for kalium (K).

Høstrybs og -raps

RapsSlik vil 3-4 kilo nitrogen pr. dekar med en fosfor- og kaliumrik Fullgjødsel® passe i de fleste tilfeller. Om våren starter veksten tidlig, og første gjødsling med Fullgjødsel® bør gjøres så snart vekstene er kommet igang. Det bør tilføres 7-8 kilo nitrogen pr. daa, fosfor og kalium i henhold til normene korrigert for P-AL og K-AL.

 
Resten av nitrogenmengden, det vil si 5-6 kg nitrogen, gis som Kalksalpeter™ eller Nitrabor™ ved begynnende blomstring i april/mai måned. Alternativt kan en større del av næringstilførselen gis ved første gjødsling, særlig om en kommer seint ut med denne.
 
Det kan også brukes Fullgjødsel® til 2. gjødsling for å dekke et fosfor- og kaliumbehov, men en bør da ha kontroll på vannforsyningen for å få full effekt.
En bør sikre seg at svovel- og borforsyningen er dekket. Normalt gjøres det ved bruk av Fullgjødsel®, som også dekker fosfor- og kaliumbehovet. Ved grunngjødsling med husdyrgjødsel bør denne supplerers med Kalksalpeter ™ eller Fullgjødsel®.
 
På skarpe, lette jordarter og der det er mistanke om lite bor i jorda, kan det være aktuelt med delgjødsling med en mindre mengde  YaraLiva™ Nitrabor evt. bladgjødsling med 200-300 ml YaraVita™  Bortrac pr. dekar.

Forbruk av næringsstoffer i høstraps/rybs

Det må justeres for fosforbehovet (P) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn frøavlingen som er oppgitt i tabellen nedenfor. Det samme gjelder for kalium (K).