juli 22, 2019

Gjødsling til høstsådde vekster

Tidenes største areal med høstsådde vekster ble noe redusert på grunn av en krevende vinter. Likevel ble det store arealer med flotte høstkorn- og høstrapsåkre i 2019. Nå er tiden igjen inne for å forberede etablering av høstsådde vekster. Lønnsomheten er meget god om man lykkes.
Såing
Såing

Høstsådde vekster har høyt avlingspotensial, og det er viktig å gi disse vekstene en god start for å utnytte dette. For et år siden påpekte vi at de lave avlingsnivåene i 2018 ville medføre mer restnæring i jorda etter høsting enn det man har i et mer normalt år. Og at behovet for høstgjødsling til høstsådde vekster derfor var lavere enn vanlig. Nå er situasjonen en annen. Mange kommer til å høste gode avlinger som har nyttiggjort seg det aller meste av årets gjødsling. Denne høsten er det derfor større behov for høstgjødsling for å sikre en god etablering med robuste planter.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen:

  • N-innholdet er ca. 0,7-1,5 kg/daa
  • P-innholdet er ca. 0,2- 0,3 kg/daa
  • K-innholdet er 2-3 kg/daa i bygg og hvete og 5 kg/daa i havre

Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling til høstsådde vekster.

Høstkorn

Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god etablering, rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten. Er fosforstatusen i jorda lav og kaliumtilstanden bra, så er YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 mer aktuell. Denne sesongen åpnet vi i tillegg for at de som ønsket kunne få handle gjødseltypen YaraMila HØST 8-10,5-20 Mn som har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.

Høstraps

Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

Det er viktig å bruke en bredt sammensatt gjødseltype både på høsten og til første gjødsling på våren. Et Fullgjødsel-produkt, som for eksempel YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15, er derfor førsteprioritet, i tillegg til N tilføres da fosfor, kalium, svovel, magnesium og bor. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøver tilføres om våren. Gjødseltypen YaraMila RAPS 17-5-10, fra det svenske sortimentet, har også vært tilgjengelig for det norske markedet denne høsten. YaraMila RAPS har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.