Økte gjødselpriser - hva bør du gjøre?

Prisoppgangen på mineralgjødsel betyr økte kostnader for bonden. Hvordan skal du sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode avlinger som gir høye produksjonsinntekter, samt å gjøre tiltak som sikrer best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

 

Motivasjon for presisjon

Hva betyr prisoppgangen på gjødsel for valg av gjødslingsstrategi? Hvilke tiltak kan gjøres for å dempe konsekvensene for lønnsomheten? Skal du gjødsle svakere og/eller med billigere gjødseltyper? Da blir kostnaden lavere, men risikoen er tapt avling og at inntektene faller mer enn kostnadene.

Spørsmålene er mange, men vår anbefaling er alltid å sørge for best mulig agronomi og presisjon, inkludert mest mulig riktig gjødsling basert på forutsetningene som gjelder. Kanskje kan prisøkningen motivere til å bli enda bedre på agronomi og presisjon?

Gjødselpris og optimalt gjødslingsnivå

Forholdet mellom avlingsverdi og gjødselpris avhenger av hva du dyrker. Hva prisoppgangen betyr for optimalt gjødslingsnivå er derfor ulikt fra vekst til vekst.

Det er også viktig å minne om forskjellen på gjødslingsnorm og økonomisk optimalt gjødslingsnivå. Sistnevnte varierer fordi den beregnes ut fra gjødselpriser og avlingsverdi. Mens normene, som er grunnlag for gjødslingsplanlegging, nødvendigvis holdes på et mer stabilt nivå.

Korn og oljevekster

I korn er NIBIO sin kalkulator Optimal N-gjødsling til korn et nyttig verktøy for vurderinger knyttet til økonomisk optimal gjødsling. Her kan man legge inn forventet kornpris og avling, samt gjødselpris og få et estimat på hva som er optimalt N-gjødslingsnivå. Her vil en se at det skal meget høye gjødselpriser til før det er lønnsomt å redusere gjødslingsnivået til under normgjødsling.

Hva som blir kornpriser fra høsten 2022 er ukjent pr. nå og derfor en av usikkerhetsfaktorene i vurderingene. Løftes kornprisen, så heves også det optimale gjødslingsnivået. Normalt vil nye kornpriser bli kjent i mai måned og en vil da ha mulighet til å ta dette med i vurderingene omkring delgjødslingsstrategi.

Yara anbefaler delt gjødsling til alle kornarter, der du bruker YaraMila® FULLGJØDSEL® ved såing og supplerer med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), YaraBela(R) SULFAN® 24-0-0 (6S) eller YaraLiva® Kalksalpeter™ ved delgjødsling. Gjødselkostnaden blir i utgangspunktet ikke veldig forskjellig om en velger å gi all gjødsel ved såing sammenlignet med om man praktiserer delt gjødsling. Det er imidlertid flere viktige fordeler med delt gjødsling:

  • En kan tilpasse gjødslinga til plantenes behov i den aktuelle vekstsesongen. Det vil si utnytte potensialet i gode år og spare gjødsel i dårlige år.
  • Du reduserer tap av næringsstoffer ved mye nedbør tidlig i vekstsesongen.
  • Det gir deg muligheten til å utnytte presisjonsverktøy som Atfarm, N-Tester BT og Yara N-Sensor®. Nyttige verktøy som bidrar til at du prioriterer gjødsel der responsen er størst og sparer gjødsel der det er mulig.

Når det gjelder oljevekster så er forholdet mellom avlingsverdi og gjødselkostnad høyere enn i korn, derfor er det mindre aktuelt å gjøre endringer i gjødslingspraksis i disse vekstene enn hva tilfellet er i korn.


Gras

I grasdyrking kompliseres beregninger av økonomisk optimal gjødsling ytterligere, fordi graset oftest anvendes internt på gården. Et av hovedfunnene i Grovfôr 2020 var at avlingsnivået er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare variasjoner i fôrenhetspris. Reduserer man gjødselstyrken, vil dette sannsynligvis resultere i lavere avlingsnivåer, samt redusert proteininnhold. Dette betyr behov for mer kraftfôr med høyere proteininnhold, noe som koster mer.

Yaras vurdering er at gjeldende tilrådinger i gras ikke bør endres, da en innsparing på mineralgjødsel kan resultere i økte kostnader andre steder i produksjonskjeden som følge av redusert grasavling og -kvalitet.

Som alltid anbefales det å utnytte husdyrgjødsla optimalt, og spre mineralgjødsel så presist som mulig. Husk at også i gras kan man øke presisjonen ved å variere gjødslinga innenfor skiftet ved hjelp av verktøy som Atfarm og Yara N-Sensor.

 

Potet, grønnsaker, frukt og bær

I disse vekstene er produktinntektene pr. dekar relativt høye i forhold til gjødselkostnaden pr. dekar, noe som tilsier at det er veldig lite aktuelt å gjøre noe annet enn å gjødsle optimalt for å sikre gode avlinger med riktig kvalitet. Men det blir også i disse kulturene viktigere enn noen gang å treffe presist med gjødseltildelingen, og tiltak som delt gjødsling, startgjødsling, bladgjødsling i løpet av sesongen og presisjonsverktøy blir desto viktigere. Med delt gjødsling har en mulighet til å utnytte presisjonsverktøy som optimaliserer responsen på gjødsel som innsatsfaktor.

Bondens tilnærming

Bonden bør justere sin gjødslingspraksis i tråd med de endringene i anbefalt gjødslingsnivå som eventuelt oppstår grunnet prisoppgangen. Hva som skjer i praksis vil imidlertid variere. Noen vil fortsette som før, noen vil justere i størrelsesorden det anbefalingene tilsier, mens andre igjen vil redusere mer enn det anbefalingene tilsier på grunn av den «psykologiske» effekten en prisoppgang har.

Det du som bonde ellers bør gjøre er som alltid å jobbe for å sette inn mest mulig riktige dyrkingstiltak for å optimalisere avlingene. I korn og flere andre vekster handler det blant annet om å benytte delt gjødsling. Ved etablering om våren er det umulig å spå hvordan vekstsesongen og avlingspotensialet blir. Da bruker man delgjødslingstiltakene for å tilpasse til vekstsesongen. I tillegg gjør delt gjødsling at det er mulig å utnytte Yara sine presisjonsverktøy som kan sikre rett mengde på rett sted. Gjødslingsbehovet varierer innenfor skiftet og det er viktig å prioritere gjødsel der responsen er lønnsom og spare gjødsel på områder med mindre behov.

Lønnsomhet er viktigere enn gjødselkostnad

Ved høy gjødselpris kan det være fristende å undergjødsle. Det er imidlertid nesten alltid mer lønnsomt å tilføre de mengder som trengs for å utnytte potensialet i åkeren. Optimal næringsforsyning er mye mer sammensatt enn å velge billigste gjødseltype og gjødslingsstrategi. Yara har et sortiment skreddersydd til behovet for norsk jordsmonn. Sortimentet utvikles kontinuerlig i samarbeid med forskning, rådgivning og den norske bonden. Yara er ledende med hensyn til lave utslipp ved produksjon og distribusjon. Og vi utvikler gode gjødslingsstrategier og presisjonsverktøy. Yara tilbyr derfor mye mer enn bare gjødsel.Tiltak som det er viktig å minne om:

  • Sørg for å bruke godt vedlikeholdt, velfungerende og riktig innstilt spredeutstyr
  • Sikre best mulig utnyttelse av husdyrgjødsel, det handler om analyser, spredetidspunkt, værforhold og rask nedmolding
  • Benytt delt gjødsling og presisjonsverktøy
  • Utfør nødvendige planteverntiltak for å ivareta avlingspotensialet
  • Legg til rette for god rotutvikling gjennom riktig kalktilstand, god drenering og gunstig jordstruktur
  • Bruk rådgiverne aktivt