Hvordan skal grovfôrprodusenter håndtere høye gjødselpriser i vekstsesongen 2022?

I en drøvtyggerproduksjon er det krevende å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak. Før man konkluderer på hva som er riktig tiltak må man blant annet trekke inn avlings- og kvalitetseffekter og konsekvenser for neste innefôringssesong.

Ved en eventuell avlingsreduksjon kan man fort risikere å måtte kjøpe inn mer og dyrere grovfôr i påfølgende innefôringssesong, så det er avgjørende at dyrkingsråd, fôringsråd og fôrvurderinger ses i sammenheng.

Grovfôrprisen består av tre kostnadselementer:

  • Dyrking
  • Høsting
  • Utfôring

For å holde kostnadene per FEm lavest mulig er det tre hovedtemaer som bør være i fokus:

  • Dyrking – høye avlingsnivåer reduserer kostnadene per FEm.
  • Innhøsting – flest mulig fôrenheter i hver rundball.
  • Utfôring – kjenn grovfôrets næringsverdi, slik at du utnytter det optimalt i dyras fôrrasjon.

Høsten 2021 har prisene både på diesel, mineralgjødsel, ensileringsmidler og plast/nett økt betydelig. Dette er naturligvis krevende å håndtere.  Det beste for å møte utfordringene vil imidlertid fremdeles være å oppnå høye avlinger og flest mulig fôrenheter i hver rundball.

I kalkylen under regner vi på kostnaden per FEm levert fjøsdøra ved 3 ulike avlingsnivåer, der vi korrigerer avlingsnivået, tørrstoffinnhold og energiinnhold i grovfôret.

Eksempel 1: Grovfôr 20 % tørrstoff, 0,85 FEm og 4 rundballer per dekar, vekt 770 kg/ball = 524 FEm/daa

Eksempel 2: Grovfôr 35 % tørrstoff, 0,85 FEm og 3 rundballer per dekar, vekt 700 kg/ball = 624 FEm/daa

Eksempel 3: Grovfôr 35 % tørrstoff, 0,90 FEm og 3,3 rundballer per dekar, vekt 700 kg/ball = 728 FEm/daa

I alle regneeksempler kjøres det ut 3 + 3 tonn/daa med blautgjødsel med 53 kr/tonn i spredekostnad. Resterende gjødslingsbehov dekkes med mineralgjødsel ut fra avlingsnivå og gjødselpriser medio desember. Vi har brukt YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6 i alle beregninger.

imageznv9.png


Konklusjon:

Reduserer man dyrkingsintensiteten bevisst, hviler dette på en forutsetning at man har tilstrekkelig med grovfôr. Må man kjøpe inn ekstra fôr påfølgende vinter, vil man fort ende opp i en situasjon der kostnadsveksten overstiger innsparingene. Kalkylen viser at selv ved gjødselprisene vi har i dag, vil høye avlingsnivåer og vellykket fortørking mer enn utligne gjødselkostnadene der mengdene er basert på Nibios gjødselnormer. Faktisk viser eksempel 3 at grovfôrkostnaden er 40 øre lavere, sammenlignet med i eksempel 1, der det er lavere avlingsnivå, og mindre fôr i hver rundball. I tillegg vil mer grovfôr av god kvalitet naturligvis bidra til å optimalisere produksjonsresultatene i fjøset.