Hvordan senke gjødselkostnadene på en smart måte?

I avveiningen mellom behovet for høy avling og ønsket om å kutte gjødselkostnader, er økt presisjon i spredningen av mineralgjødsel det opplagte svaret.


Moderne gjødselspredere sørger for at gjødsla fordeles presist på jordet, og du unngår at gjødsel går tapt til omgivelsene. Samtidig er det nå stadig flere traktorer med sporsystemer som sikrer optimalt kjøremønster inne på jordet. Fordelene gjelder ved all bruk av sentrifugalspreder, og potensialet er spesielt stort i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med sentrifugalspredere.

I kommende sesong, med kostbar gjødsel, vil det være ekstra lønnsomt å utnytte mulighetene teknologien innebærer for optimal spredning av mineralgjødsling.

Presis gjødsling gir deg økt avling og reduserte gjødselkostnader samtidig

Punktene under er Yaras beste vurdering av fordelene med presis gjødsling, og disse momentene bør du også vurdere på egen gård når du skal legge en gjødslingsstrategi foran neste vekstsesong:

  • Presis gjødsling grunnet mindre overlapp i kiler/trekanter vil gi 10% lavere gjødselforbruk.
  • Effekten av jevnere spredebilde vil gi 3% avlingsøkning på skiftet.
  • Variert tildeling f.eks med Atfarm kan gi 3% avlingsøkning.
  • Bruk av kantspreder gir 7% avlingsøkning på de siste 5 meter ut mot kanten av jordet.
  • Tidligere gjødsling på våren 2% avlingsøkning.
  • Redusert arbeidstid grunnet samarbeid og større arbeidsbredde på maskinen gir 30 % innsparing.

Variert tildeling f.eks med satelittjenesten Atfarm kan gi 3% avlingsøkning.

 

Økonomisk gevinst, eksempel i gras

En grasbonde med 400 dekar, og med 600 kg tørrstoff pr. daa i gjennomsnittsavling er utgangspunktet for beregningen. Kjøper bonden en sentrifugalspreder til 200 000 kroner og nedbetaler denne over 15 år med 3 % rente, vil spredekostnaden bli 41 kroner per dekar. Samtidig vil de agronomiske parameterne skissert over, hvis de utnyttes fullt ut, gi følgende effekter:

  • 51 kg ekstra tørrstoffavling pr. dekar.
  • 7 kg lavere gjødselbruk pr. dekar
  • Effekt av spart arbeidstid: 13 kroner pr. dekar.

Økonomisk gevinst blir 37 800 kroner for denne bonden på investeringen i ny gjødselspreder, da med YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6 som utgangspunkt for beregningen (priser desember 2021).

En moderne gjødselspreder vil egne seg svært godt i et nabosamarbeid. I mange områder er det dessuten mulig å leie inn tjenesten til en fornuftig pris. Begge løsninger vil forbedre det økonomiske resultatet i eksemplet ytterligere.