Hvordan gjødsle korn i 2022?

Prisen på mineralgjødsel har økt mye siden sist sommer. En ny vekstsesong skal planlegges under forutsetninger vi tidligere ikke har opplevd. Hvilke valg skal kornbonden gjøre med hensyn til gjødslingsstrategier og dyrkingstiltak i kommende sesong for å sikre et best mulig resultat? I denne artikkelen skal vi se på hvordan gjødselprisen påvirker valget av gjødselmengde og gjødslingsstrategi i korn.

 

Justering er aktuelt, men kraftig reduksjon er ikke smart

Med økende gjødsling flater avlingskurven ut, og når bytteforholdet mellom korn og gjødsel endres vil økonomisk optimal gjødsling påvirkes. Noen lurer på om de bør redusere kraftig på gjødslinga for å holde kostnadene nede. Selvfølgelig vil gjødselkostnadene da reduseres, men konsekvensen blir fort kvalitets- og avlingstap som reduserer inntektene mer enn de sparte gjødselkostnadene.

Dersom man tar utgangspunkt i gjødselpriser i januar 2022 og kornpriser i inneværende sesong, vil en viss justering av gjødslingsstrategien være aktuelt, men kraftig redusert gjødsling anbefales ikke. En viktig betingelse er hva som blir kornpriser fra høsten 2022, dette er foreløpig ukjent, men løftes kornprisen vil optimal N-gjødsling øke. At det fra myndighetene gis en kompensasjon for ekstra kostnader til gjødsel er også et relevant moment i disse vurderingene.

Ved dyrking av hvete til mat er proteininnholdet også en viktig faktor. Dersom redusert gjødsling gir proteininnhold under matgrensa, vil det ha sterk negativ effekt på verdien av avlinga.


Delt gjødsling

Sammenlignet med å gi all gjødsel på våren er gjødselkostnadene ved delt gjødsling i utgangspunktet omtrent de samme. Gevinstpotensialet er at du kan gi en grunngjødsling som er tilstrekkelig til å gi åkeren en god start, mens resterende gjødslingsbehov kan vurderes fortløpende utover i sesongen. Et annet viktig moment er at du ved delgjødslingstidspunktene også vet mer om hva som blir kornpriser fra høsten 2022.

Yara anbefaler delt gjødsling i alle kornarter. Vår anbefaling å starte med å gi minst 8 kg N/daa i en YaraMila® Fullgjødsel® ved såing av vårkorn. I høstkorn er tilstanden etter vinteren avgjørende for nivået på vårgjødslinga. Er åkeren tynn, men har planter jevnt fordelt, vil 10-11 kg N/daa være aktuelt for å stimulere vårbusking. Der høstkornåkeren er mer enn tett nok etter vinteren er det best å holde igjen litt på vårgjødslinga slik at åkeren ikke blir for tett.

Basert på hvordan vekstsesongen utvikler seg, presisjonsverktøy, tidligere erfaring, rådgivning og informasjon om kornpriser høsten 2022, kan du supplere med mest mulig optimale gjødselmengder ved delgjødsling utover i sesongen.

Oppsummering

Det som er sikkert er at kornet vil behøve næringsstoffer også i 2022 for å gi god avling og kvalitet. Vi vet at opptaket av næringsstoffer de første ukene etter såing av vårkorn og etter vekststart i høstkorn er lavt, og at en moderat vårgjødsling derfor er tilstrekkelig. Men fra busking og framover går plantene inn i en periode med intensivt næringsopptak, da må vi gjennom en god delgjødslingsstrategi sørge for at næringsstoffene er tilgjengelige.

Et annet moment er risikoen for store nedbørsmengder tidlig i vekstsesongen og faren for at næringsstoffer kan gå tapt til luft og vann. Dette er også et velkjent argument for å porsjonere ut gjødsla.

Vi vet også at det er varierende N-behov på ulike deler av et jorde, og at det er et klart gevinstpotensial knytta til å omfordele N-gjødsel fra deler av jordet som er godt forsynt til deler av jordet som gir større respons på tilført gjødsel. Variert tildeling i tråd med behovet på ulike deler av skiftet kan du oppnå ved å benytte presisjonsverktøy som Atfarm og Yara® N-Sensor®.

Forholdet mellom kornpris og gjødselpris er sentralt for å vurdere hva som er optimalt gjødslingsnivå. Det er mye fokus på N-gjødslingsnivå, men for å få god utnyttelse av nitrogenet så må plantene også ha tilstrekkelig forsyning av andre viktige næringsstoff. Så husk at uansett prisnivåer gjelder rådet om balansert gjødsling.