Sirkulær økonomi for fremtiden

Med en stadig økende befolkningsvekst og store globale klimautfordringer, har vi som menneskehet livsviktige oppgaver å løse. Vi må alle bidra så godt vi kan, både som enkeltmennesker og i store multinasjonale selskap som Yara.

Yara har nylig opprettet en egen enhet som skal arbeide med sirkulær økonomi. Målet er å finne områder gjennom hele verdikjeden der det er mulig å utvikle sirkulære forretningsmodeller. Et godt eksempel er utvikling av nye teknikker for fosforgjenvinning, som deretter kan brukes i produksjonen av NPK-gjødsel.


Bærekraft i fokus

Globalt er det, innen alle bransjer, et sterkt fokus på bærekraft. Dette gjelder også innen landbruket. I Yara vet vi at dyrking med mineralgjødsel kombinert med kunnskap og innovativ teknologi er det mest bærekraftige. Slik kan vi bidra til å sikre nok og trygg mat til en voksende verdensbefolkning. Samtidig er det flere områder der vi i Yara fortsatt kan bli bedre. 

Gjenvinning som business

Det som for enkelte kan være søppel kan for andre være råvarer. Målet er at ingenting, eller så lite som mulig, ender som avfall. Eksempler på dette er biogassanlegg med industriavfall og husdyrgjødsel. Eller steder der innbyggernes matavfall blir omgjort til biogass, som deretter kan brukes til oppvarming eller naturgass. Dette er klassiske eksempler på gjenvinning, der man forsøker å finne sirkulære forretningsmodeller gjennom alle deler av verdikjeden. For Yara sin del er blant annet sirkulære strømmer av fosfor av interesse.

I en sirkulær økonomi utnytter og gjenbruker vi råvarer og ressurser som i et kretsløp. Det som for noen kan være avfall, kan for andre være råvarer. Målet er at minst mulig skal gå tapt og samtidig redusere utslipp og energiforbruk.

Miljø og tilgjengelighet av fosfor

Fosfor utvinnes som fosformalm i gruver, og er en begrenset ressurs. Cirka 75 prosent av all kommersielt tilgjengelig fosformalm i verden finnes i Marokko og Vest-Sahara. EU må i dag importere rundt 90 prosent av sitt fosfor-forbruk til NPK-produksjon. Dette gjør EU’s egen matproduksjon sårbar. Den eneste fosforgruven i EU tilhører Yara, og ligger i Siilinjärvi i Finland. Det er derfor to sentrale grunner for EU til å fokusere på gjenvinning av fosfor. For det første det miljømessige aspektet og for det andre å sikre tilgjengeligheten av fosfor til fremtidig matproduksjon.

Fosfor er en ressurs i kloakkslam

I tillegg til gruvedrift er det også andre kilder til fosfor. Renseanleggene jobber aktivt med å rense avløpsvannet for blant annet fosfor. Dette gjøres for å forhindre at uønskede stoffer slippes ut i omkringliggende bekker, innsjøer og grunnvann. En av de vanligste metodene for behandling av avløpsvann er å tilsette jern- eller aluminiumsalter til renseanlegget. På denne måten skilles fosforet ut og tilsettes i fast form i kloakkslam. Slammet kan deretter deponeres, forbrennes eller brukes i produksjon av biogass. Restproduktet kan brukes i jordbruket. Imidlertid tas ikke fosfor i denne formen direkte opp i plantene, og har derfor en begrenset plantetilgjengelighet.

Råvarer for NPK-produksjon

Et alternativ til å spre slammet direkte på åkrene er å bearbeide og foredle det. For eksempel kan man trekke ut og rense fosforet, for deretter å bruke det som råstoff i Yaras fabrikker. En metode, som kort beskrevet, innebærer å brenne slammet ved veldig høye temperaturer og deretter bruke asken som en kilde til fosfor. Det høres kanskje enkelt ut, men krever mye utvikling både på avløpssiden og på produksjonssiden, ettersom produksjonssikkerheten må sikres gjennom alle ledd. Her er det spesielt viktig at man unngår uønsket tilførsel av tilsetningsstoffer og tungmetaller fra det rensede fosforet.

Det vil ta lang tid før resirkulert fosfor kan bli det mest brukte i NPK-produksjon, men utviklingen er i gang og det gjøres stadig fremskritt.

RESIRKULERING: Yara arbeider med resirkulering fra flere avfallskilder.

 

Større krav til utvinning av fosfor

Fremtidige forskriftskrav for fosforutvinning i Europa vil bety større mengder slam, som må håndteres og gjennomgå ulike prosesser. Yaras rolle her vil være å hjelpe til med fosforet som kan gjenvinnes. For at det skal være bærekraftig, både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv, må transport begrenses mest mulig, noe som gjør den geografiske faktoren viktig.

 

Nytt forretningsområde innen sirkulær økonomi

For å sikre fremtidig utvikling i jordbruket har Yara opprettet en egen enhet som skal arbeide med resirkulering og sirkulær økonomi. Målet er å finne områder gjennom hele verdikjeden der det er mulig å utvikle sirkulære forretningsmodeller. Spørsmål innen sirkulærøkonomi er ofte komplekse, men gjennom samarbeid med ulike aktører vil vi ha større mulighet for fremgang.

Fokus på nye sirkulære prosesser og på ny lovgivning har ført til stor utvikling innen området. Dette har gitt Yara anledning til å jobbe strategisk med dette som forretningsområde, både lokalt og globalt. Fosforgjenvinning er bare ett av områdene med sirkulær økonomi som Yara fokuserer på akkurat nå. Utvinning av andre næringsstoffer som nitrogen, kalium og mikronæringsstoffer er også svært interessant.

Kvalitet er alltid viktigst

I alle Yaras prosjekter og initiativer er produktkvalitet og -sikkerhet alltid avgjørende. Bruk av alternative kilder til råvarer må aldri ha en negativ innvirkning på det endelige produktet, hverken når det gjelder renhetsgrad eller produkttilgjengelighet. Produktene bonden kjøper må alltid ha samme høye kvalitet uavhengig av råvarenes opphav. Kan vi sikre høy kvalitet og samtidig bidra til en mer bærekraftig matproduksjon, så vil dette være en fordel for alle.

Av Sara Ekstrøm, Yara