Landbruk og klimaendring

For å møte verdens voksende befolkningsvekst kreves det et bærekraftig landbruk. Ved å bruke gjødsel produsert med lavest mulig utslipp og best tilgjengelig teknologi vil det også komme miljøet tilgode. Med over hundre års kunnskap og erfaring fra produksjon og bruk av plantenæring har Yara også utviklet løsninger for å redusere karbonutslipp.


Matvaresikkerhet

Helt siden begynnelsen, for omtrent 10.000 år siden, har landbrukets utvikling vært tett knyttet til framveksten av menneskers sivilisasjoner. 

Gjennom siste halvdel av 1900-tallet har den ”grønne revolusjonen” tredoblet verdens matproduksjon, mens befolkningen har økt fra tre til seks milliarder mennesker. 

Ettersom vi forventer en befolkningsvekst til 8,5 milliarder innen 2030, må vi produsere over 50 % mer mat . Tilgangen på nye landbruksarealer er begrenset, og derfor må vi øke produksjonen på arealene vi har tilgjengelig i dag. 

Gjødsling

Jordbruksareal og befolkning

Justus von Liebig presenterte ”minimumsloven” på 1900-tallet. Dersom ett av næringsstoffene for plantene mangler, vil det begrense plantenes vekst selv om alle andre næringsstoffer er til stede. Tilføres dette næringsstoffet, vil veksten øke inntil et annet næringsstoff blir den begrensende vekstfaktoren. Med hver avling vi høster, fjerner vi næringsstoffer fra jordsmonnet. Vi bruker mineralgjødsel for å erstatte disse næringsstoffene og sørge for næringsbalanse og god plantevekst for kommende vekstsesong, uten å tære på jordreservene.

Fra et klimaperspektiv er nitrogen (N) det viktigste næringsstoffet, mens fosfor (P) og kalium (K) har mindre betydning.

Klimatiltak

Moderne landbruk er avgjørende for å sikre matforsyningen til verdens voksende befolkning. I dag er bortimot halvparten av befolkningen avhengig av mineralgjødsel for å produsere nok mat 

Men i debatten om global oppvarming må vi også stille spørsmål ved landbrukets påvirkning av miljøet og utslipp av klimagasser. Er kravet om økt produktivitet bærekraftig? Hva med klimagassutslippene fra produksjon og bruk av mineralgjødsel? 

Yara har hundre års kunnskap og erfaring fra produksjon og bruk av plantenæring. Vi ser på et moderne, bærekraftig landbruk som en viktig del av løsningen på global oppvarming. Ved å bruke Yaras mineralgjødsel og med gjødslingsråd og nye hjelpemidler for riktig gjødsling, kan matens klimaavtrykk reduseres med mer enn 50 %. En slik strategi gjør det samtidig mulig å mette en voksende befolkning uten å dyrke ny mark, noe som vil lette presset på gjenværende arealer av skog og våtmarksområder. 

 

Rydding av skog til jordbruksformål er en av de største kildene til klimagassutslipp. Det er knapphet på dyrket mark i verden, og den jorda som vi har må dyrkes mest mulig optimalt for å produsere nok mat.