Riktig tidspunkt for gjødsling av hvete

Å fastsette når gjødslingen skal foretas er viktig for å kunne oppnå den mest effektive bruken av næringsstoffene og unngå tap til miljøet.

Mål for avling - hveteGjødslingen må synkroniseres med tiden da den voksende planten trenger mest næring. Denne faser er fra busking starter til strekningen er ferdig, og næringsstoffer som trengs i størst mengde er nitrogen, fosfor og kalium, i tillegg til magnesium, kalsium og svovel.

Men man må også holde et øye med mikronæringsstoffene. Selv om de kreves i små mengder, kan mangel på disse ha store konsekvenser for plantenes vekst og for avlingen.  Om man gjødsler på tidspunkter som ikke samsvarer med plantenes behov og opptak, vil man risikere tap av næringsstoffer via utvasking og denitrifisering til luft.

Hveteavlig, komponenter og mål.

Høsthvete

Etablering / busking 

Avhengig av jordas næringstilstand, kan det være nødvendig med nitrogen og fosfor for å kunne etablere en sunn, livskraftig plantebestand i løpet av de tre første månedene etter såing. Disse næringsstoffene kan enten plasseres direkte i såfura eller spres rett etter såing. I løpet av denne perioden bør plantene observeres for eventuell mangel på mikronæringsstoffer, med særlig tanke på mangan og sink.

Strekningsfasen

Opptak i høsthvete

Når plantene begynner å vokse om våren (6-7 måneder etter såing), vil daglig behov for næring øke ettersom biomassen vokser. Behov for nitrogen, fosfor, kalium og svovel vil være høye, så flere overgjødslinger bør vurderes for å dekke dette behovet. Den raske veksten og utviklingen vil også kreve mere mikronæringsstoffer. Mangelsymptomer kan dukke opp, men disse må rettes opp ved bladgjødsling (YaraVita-produktene). Mangan, sink, kopper og magnesium bør det holdes øye med i denne vekstfasen.

Kornfylling 

Kornfyllingsstadiet, når kornene er befruktet og fylles, krever en sunn bladmasse som hele tiden kan tilføre produkter fra fotosyntesen til kornene under utvikling. Gjødsling kan foretas for å øke antallet korn som settes og utvikler seg videre. Nivået av nitrogen i bladene må vedlikeholdes til blomstringen har startet, og gjødsling med næringsstoffene fosfor, magnesium og bor bør vurderes for å maksimere avlingen.

Vårhvete

Etablering / busking 

Vårhvete har en mye kortere vekstsesong enn høsthvete, og har et begrenset etablerings- og buskingsstadie. Plantene vil produsere opp til 8 eller 9 blader og 3 til 4 grener før strekningsfasen begynner. Hvert næringsstoff er derfor vesentlig for å få mest mulig ut av hvert utviklingsstadie og etablere en god bladmasse for å øke fotosyntesearealet. Nitrogen, fosfor, kalium og svovel gir sunne, livskraftige planter i løpet av den første måneden etter såing. Disse næringsstoffene kan enten plasseres i såfura, eller spres oppå jorda.

Strekningsfasen 

Ettersom plantene fortsetter veksten om våren vil næringsbehovet øke med økt biomasse. Behov for nitrogen, fosfor, kalium og svovel vil være høyt, så eventuelle tilleggsgjødslinger bør tilpasses behovet. Med så rask vekst kan mangelsymptomer på mikronæringsstoffer dukke opp, så om nødvendig må man vurdere overgjødsling med disse.

Kornfylling 

Kornfyllingsstadiet er når kornene etter bestøvingen begynner å fylle seg, og da trengs en sunn bladmasse for å kunne lever produkter kontinuerlig fra fotosyntesen til kornet. Overgjødsling kan vurderes for å øke antallet korn som utvikler seg. Nivået nitrogen i bladene må vedlikeholdes frem til blomstring, og gjødsling med fosfor, magnesium og bor kan vurderes for å få best mulig avling. 

Hele vekstsesongen for vårhvete er mellom 90 og 120 dager, sammenlignet med mellom 190 og 210 for høsthvete.