Riktig gjødselmengde og -type i hveteproduksjon

Mengden gjødsel som kreves avhenger av forskjellige faktorer:

  • Avlingens størrelse
  • Ønsket kvalitet for avlingen 
  • Jordens tilstand, dvs tigjengelige næringsstoffer
  • Type jordsmonn
  • Vekstskifte
  • Behandlingen av planterester fra tidligere avling

 

Hvilken type næringsstoff som tilføres er viktig når man vurderer tidspunkt og mengde for gjødsling, og man må ta hensyn til om gjødsla er i en form som plantene kan absorbere umiddelbart eller ikke. Eksempler på dette er å bruke nitrat, sulfat og fosfat i motsetning til urea, elementær svovel og råfosfat. Når det gjelder mikronæringsstoffer må bladgjødselen være riktig type for å kunne absorberes uten at bladene skades. Bladgjødselen kan også blandes med andre produkter så som plantevernmidler, så fremt man har forsikret seg om at de er kompatible (les mer om Yara TankmixIT).

Sist, men ikke minst viktig del av næringshåndteringen er det å forsikre seg om at gjødslingen foretas med best mulige hjelpemidler, spredere, sprøyter etc. Best nøyaktighet ved spredningen oppnås ved å bruke de gjødselproduktene med ensartet størrelse, tetthet og formulering, og som derfor vil kunne gi riktig dose næring til hver plante. YaraMila Fullgjødsel inneholder riktig forhold næringsstoffer i hvert gjødselkorn, i motsetning til blandete gjødselslag som kan gi ujevn spreding fra plante til plante.

Gjødsling med nitrogen kan også gjøres ved å bruke nyeste presisjonsteknologi, Yaras N-Sensor som vil observere bladmassen på åkeren, avgjøre nitrogenbehovet og regulere gjødselsprederen tilsvarende.