Økt lønnsomhet med økt kornpris

Vi har sett på bytteforholdet mellom hvete og mineralgjødsel i oktober 2012 mot oktober 2014. Dekningsbidraget har økt med 314 kr/daa sammenlignet med for to år siden.

For å måle bytteforholdet mellom korn og gjødsel, har Yara de siste årene lagt gjeldende korn og gjødselpriser inn i en dekningsbidragskalkyle hvor utgang punktet er en forsøksserie utført av Bioforsk i vårhvete. 

Beregningene viser at verdien av kornet har steget mer enn gjødselprisen, og dette gir økning i dekningsbidraget for korndyrkeren. 

Dette var tilfelle både i 2013 og 2014, sammenlignet med basisåret 2012. Dekningsbidraget har økt med 314 kr/daa når man sammenligner oktober 2012 med oktober 2014. 

Anslaget er basert på 9 kg N/daa i grunngjødsling med YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 i kombinasjon med 8 kg N som delgjødsling med YaraBela OPTI-KAS.

Bioforsk, 23 forsøk (2008-10)

Bioforsk, 23 forsøk (2008-10)

Hvordan utvikler proteinprosenten seg med stigende nitrogentilførsel? 

I denne forsøksserien var det høye proteinverdier, og det ser ut til at i en normalsesong med vårhvete bør man ikke være veldig bekymret for at nitrogentilførsel skal gi lave proteinnivåer. 

Ved store nedbørsmengder må man være mer på vakt fordi nitrogen kan vaskes bort. I situasjoner med svært høyt avlingsnivå bør man også vurdere ekstra gjødsling fordi kornplantene da vil trenge vesentlig mer nitrogen enn det gjødslingsplanen har lagt opp til.