Hvordan øke antall blader og skudd i hvete

Antallet blader og skudd avgjør størrelsen på bladmassen og mengden aks ved høsting. Ved å registrere totalt antall skudd som utvikles og hvor mange av disse som overlever høstingen bestemmer man antallet aks.

Viktigste makronæringsstoffer for tidlig utvikling av skudd, blader og for hvor mange skudd som skal overleve er nitrogen, fosfor og svovel. Av mikronæringsstoffene er mangan og sink de viktigste for å øke antallet skudd og blader.

Gjødslingens effekt på antallet skudd og blader

Nitrogen 

Nitrogen er det næringsstoffet som gir størst effekt på avlingens størrelse. God tilgang vil gi større blader og derfor flere skudd, og hvert blad vil utvikle seg raskere. Nitrogenmangel på den annen side, vil redusere buskingen i oppstartfasen, og dette vil igjen redusere antallet aks.

Effekt av nitrogen på antall blader og veksthastigheten i vårhvete

Hvor mange skudd som dannes under buskingen kan påvirkes av mengden nitrogen, og når gjødslingen foretas.

Effekten av første N-gjødsling i hvete

Der buskingen er mindre enn optimalt, vil gjødsling med mere nitrogen tidlig i sesongen (Zadoks 25-30) øke buskingen og derfor antallet aks til høsting.  Denne justeringen av veksten bør ikke brukes der åkeren vokser som ønsket, da den kan føre til for mye blader og skudd, som igjen kan gi legde.  Der antallet skudd er som ønsket brukes lavere gjødslingsmengder ved tidliggjødsling. 

Effekten av tidlig N-gjødsling

Der man dyrker vårhvete er tiden for blad- og skuddproduksjon veldig begrenset, så tidlig tilgang og høy nitrogenmengde kan være kritiske for å oppnå ønsket tidlig vekst og busking.

Alle disse faktorene bidrar til å øke effekten på avlingen som vist ved nitrogentilførsel i hvete.

Forsøk med N-gjødsling i høsthvete

Hvordan nitrogen påvirker avlingen kan tydelig sees fra denne kurven som viser at nitrogengjødsling nesten dobler avlingens størrelse. Effekten av nitrogengjødselen flater ut og går etterhvert nedover ved veldig store mengder grunnet for stor bladmasse og legde. Den optimale nitrogenmengden (N opt) er der den optimale økonomien nås.

Fosfor

Effekt på pH på tilgjengelig fosfor

Fosfor anses som det nest viktigste næringsstoffet etter nitrogen når det gjelder påvirkningen på plantevekst og utvikling. Etter at plantene har utviklet to til tre blader vil de bli avhengig av tilgjengelig fosfor i jorda for å kunne fortsette utviklingen av blader og mengden sideskudd. Tilgjengeligheten av fosfor i jorda påvirkes av mange faktorer, så som pH, næringsstoffer som aluminium, jern og kalsium, jordas fuktighet og temperatur.

Fosfat opptak i høsthvete

Det er derfor viktig å være sikker på at lett tilgjengelig fosfor tilføres for å unngå begrensing i buskingen på tidlig stadium.  I høsthvete er det to tidspunkter det er viktig å passe på.  Først når plantene etablerer seg på tidlig stadium (Zadoks 13-25) når skudd og røtter har rask vekst, og det andre tidspunktet er når veksten starter igjen om våren (Zadoks 25-30).  I perioden fra slutten av april til tidlig juni vil 70% av fosforet tas opp, fosforgjødslingen bør justeres for å dekke dette behovet.

Effekt av vårgjødsla fosfor på høsthvete

Gjødsling med fosfat om våren har vist å gi økte avlinger:

Bladgjødsling med fosfor kan taes med i gjødslingsplanen for å forbedre plantenes fosforstatus når tilgjengeligheten i jorda er dårlig.  Dette vil forbedre vekst og utvikling på høsten og tidlig vår.

Svovel

Effekt av svovel på avlingen av høsthvete

Svovel er et kritisk næringsstoff som plantene trenger for å få til en konstant vekst av skuddene som utvikles. Byggesteinene i plantene er svovelbaserte aminosyrer som inngår i proteinproduksjonen i plantene. Svovel transporteres lite i planten så unge plantedeler vil av den grunn først vise mangelsymptomer.  For å motvirke dette er en konstant tilførsel av svovel i overgjødslinger nødvendig for å dekke behovet i den viktigste perioden. Bladgjødsling kan også vurderes om mangelsymptomer dukker opp.

Opptak av næringsstoffer pr tonn avling

Mangan og sink

Mangan og sink er viktige mikronæringsstoffer som påvirker avlingens størrelse, antallet skudd og kornstørrelse, som igjen avgjør den endelige størrelsen på avlingen.

Mangan og sink har også blitt satt i sammenheng med opptak av andre næringsstoffer, både makro og mikronæringsstoffer.

Effekt av Mn og Zn

Andre dyrkingsfaktorer som kan påvirke avlingen i hvete

Antallet buskingsskudd som utvikles vil påvirkes av følgende:

  • Det er sortsvariasjoner når det kommer til hvor mye de busker seg og hvor fort de vokser.
  • Sådato – Tidlig sådato øker skuddmengde per plante.
  • Hvor tett det såes – Mindre avstand mellom frøene gir flere hovedskudd og mindre busking.
  • Jordas/åkerens tilstand – Dårlig preparert og kompakt jord sinker den tidlige buskingen. 
  • Skadedyr, f.eks. snegler.
  • Jordas næringsstatus – Godt gjødslet jord (høyt nitrogeninnhold) øker antallet skudd.

Generelt sett vil minsket antall frø og tidligere såing føre til bedre busking, og det endelige antallet skudd vil avhenge av hvor mange som overlever til å produsere aks.

Mengden skudd og om de overleverer vil avhenge av:

  • Værforholdene om høsten og vinteren (i vinterhvete) – Kalde forhold vil bremse initieringen av blader og skudd.