Nitrogenmangel vs. optimal nitrogen-status forverret av

  • Lav eller høy pH i jorda
  • Skarp og lett sandjord (avrenning)
  • Lavt moldinnhold Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (avrenning) eller for mye vanning Tilførsel av store mengder lite omsatt organisk materiale/ husdyrgjødsel (halm) Rasktvoksende kulturer

Nitrogen er viktig for

  • Frodigere, grønnere vekst
  • Optimal busking
  • Økt kornavling og proteininnhold
  • Fremmer kornkvaliteten

Anbefalt Yaragjødsel for Nitrogen

YaraVita CROPLIFT

YaraVita CROPLIFT

Korn: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjentatt behandling kan gjores med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utfores når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sproytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkskytingsperioden i korn og oljevekster).

Les mere om YaraVita CROPLIFT

YaraLiva KALKSALPETER

YaraLiva KALKSALPETER

Korn: Delgjødsling og tilleggsgjødsling med nitrogen under tørre forhold ved gjødslingstidspunktet. Kalksalpeter er også godt egna til oppretting av N-status i gulna åker, etter kortere eller lengre tid under denitrifiserende forhold. Flomområder o.l.

Les mere om YaraLiva KALKSALPETER

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Korn: Del- eller tilleggsgjødsling med nitrogen under normale forhold. Gir samtidig svovel i en optimal kombinasjon med nitrogenet. Nitrogen i høvelige mengder for dekking av behovet til avling og kvalitet; 10-40 kg/daa, store variasjoner i behovet etter forholda.

Les mere om YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)