Hvete og plantenæring

16 grunnstoff regnes som nødvendige for normal vekst og utvikling hos hvete. Noen av stoffene trengs i relativt store mengder (> 1 g pr. kg tørrstoff) og benevnes makronæringsstoffer, andre behøves i mye mindre mengder og kalles mikronæringstoffer.

Mangel på et av næringsstoffene er nok til å begrense avlingens størrelseMakronæringsstoff:  

Karbon, oksygen, hydrogen, nitrogen, fosfor, svovel, kalium, kalsium, magnesium. 

Mikronæringsstoff:  
Bor, kobber, jern, mangan, molybden, sink, klor.

For å utnytte avlingspotensialet til moderne hvetesorter er det nødvendig å tilføre ekstra næring. Ved å benytte YaraMila Fullgjødsel® i vårgjødslingen sikrer man at hveten tilføres viktige makronæringsstoffer som nitrogen, fosfor, kalium, svovel, magnesium kalsium og klor. I tillegg inneholder alle YaraMila Fullgjødsel-typene mikronæringsstoffet bor, fordi norsk jordsmonn generelt er borfattig. Denne gjødslingspraksisen sikrer høyt avlingspotensial samtidig som den forebygger utarming av dyrkingsjorda. Dermed legges grunnlaget for å opprettholde et bra avlingsnivå også på lengre sikt. 

Næringsinnhold hvete

Mikronæringsstoffer i hvete