Vekst og utvikling i havre

Havreplanten gjennomgår tre faser i sin vekst og utvikling fra spiring til høsting. De kan beskrives som følger: Etablering og busking, streknings- og blomstringsfasen og modning.

Etablering og busking

Etableringsfasen starter fra utsæd og varer til strekningen har begynt. I denne perioden vil de avlingsbærende skuddene og hovedrøttene dannes ettersom bladmassen utvikles. De avlingsbærende delene (antall aks og kornemner pr m2) bestemmes i løpet av denne perioden. Veksthastigheten vil avhenge av klimaet, og grå, kjølige dager gir sakte vekst. Men om våren vil denne fasen vanligvis være raskt overstått på grunnen av lyse dager og økende temperaturer.

Streknings- og blomstringsfasen

Strekning- og blomstringsfasen starter fra første observerte leddknute og frem til blomstringen starter. Dette er en viktig utviklingsfase, fordi da dannes de faktorene som skal gi avling, dvs blader, dype røtter, opplagsnæring og store aks. Bladmassen vil være fullt utviklet og ha muligheten til å motta 95% av den fotosynteseaktive innstrålingen. Veksten er veldig rask med stort daglig næringsbehov fra jorda.

Modning

Modningsfasen starter rett etter blomstring, og innebærer kornfyllingsfasen og den endelige modningen. I denne fasen avgjøres kritiske faktorer for avlingen som korn/m2 og kornvekta. Flaggbladets helse og dets nitrogenstatus må vedlikeholdes da det vil bidra med opptil 70% av karbohydratene som til slutt ender opp i kornet.

Vekststadier i havre

Havreplantens utvikling kan beskrives på en detaljert måte i vekststadier. Disse vekststadiene kan brukes til å tilrettelegge tidspunktet for diverse innsatsfaktorer som f.eks. bruk av herbicider og vekstregulatorer. Bruken av disse optimiseres når det skjer ved spesifikke utviklingsstadier. Tilleggsgjødsling i løpet av vekstsesongen kan også med fordel skje ved spesielle vekststadier. En vanlig måte å beskrive vekstadiene på er å bruke Zadoks´ skala.

Utviklingstrinn havre