Hvordan øke kornstørrelse og -vekt i havre

Kornstørrelsen i havre bestemmes av plantens arvemateriale, dvs sort, og hvor lang perioden er da kornet fylles med næring.

Så snart bestøvingen er overstått vil frøemnet og endospermen begynne å utvikle seg inni planten, og planten vil begynne å sende produkter fra fotosyntesen sammen med lagret stivelse og proteiner (i blader og stamme) til frøene som er under utvikling. Jo lenger denne perioden er, jo større vil kornene kunne bli.  

I tillegg til å gjødsle riktig, kan kornstørrelsen bli påvirket av vanningsforholdene (vanning for å unngå tørkestress). Sykdomskontroll meget viktig, ved bruk av soppmidler og næringsstoffer for å vedlikeholde grønn bladmasse og redusere tilløp til sykdom. På den må måten forbedres plantenes helsetilstand.

Plantenæring og kornstørrelse og -vekt i hvete

Nitrogen

Tidspunkt n-gjødsling havre

Nitrogenhåndteringen er det som har størst innvirkning på endelige størrelse og vekt av hvert enkelt havrekorn. Tidlig gjødsling vil sikre en stor bladmasse med høye nivåer av karbohydrater som flyttes til frøene når de starter og modnes.  Dette er særlig viktig i tørkerammede områder der 60% av avlingen kan komme fra dette lageret i planten.  Det er viktig å holde øye med plantenes nitrogennivå slik at bladmassen ikke stagnerer tidlig og begrenser perioden da frøene fylles med næring.Senere nitrogengjødslinger vil øke kornvekta.

Fosfor 

Fosfor har en meget viktig rolle i planten da det er organismens energikilde. Flytting av karbohydrater inne i planten er energikrevende og gjør at fosfortilførselen er viktig for å kunne oppnå en god kornstørrelse. Både grunngjødsling og bladgjødsling av fosfor kan forbedre den endelige kornstørrelsen.

Kalium 

Kalium hjelper bevegelsen av næringsstoffer rundt i planten da det regulerer transpirasjonen når planten flytter mineraler til deler som er i vekst. Kalium vil også kunne forhindre stagnering som følge av tørke i perioden da kornet fylles med næring. Planter med kaliummangel vil ha dårlig transpirasjon i bladene, noe som igjen fører til stress på grunnen av varme og påfølgende visning. Riktig tilførsel av kalium vil strekk ut perioden kornet fylles og øke den endelige kornvekten.

Mangan og sink 

Både mangan og sink vil kunne forbedre kornvekta i havre grunnet den viktige rollen de spiller i nitrogenmetabolismen.

Andre dyrkingsråd som kan øke kornstørrelse og -vekt i havre

Plantevern 

  • Ugraskontroll 
  • Skadedyrkontroll, særlig bladlus 
  • Sykdomshåndtering, særlig rust og Fusarium

Høsting, tørking og lagring

For å kunne opprettholde kvaliteten, må kornet eller skallet ikke bli skadet under tresking. Havren må være fri for ugras og andre fremmedelementer. Tørking bør startes så fort som mulig etter tresking. For mye varme bør unngås under tørking av avskallet hvete da kornets kjerne kan bli skadet. Havre tørkes vanligvis til under 14% relativ fuktighet.

Jordsmonn og pH-håndtering 

Kravene til jordsmonn til havre er mindre krevende enn for hvete og bygg. Bare rug er mindre kravstor enn havre. Vanlig fruktbare og tørre jordarter passer for havre dersom temperatur- og funktighetsforholdene er gunstige. 

Kravene til næringsstoffer i jorda (N,P,K) i havre er mindre enn for hvete, bygg og mais. Havre ansees for mere salttolerant enn bygg og litt mere sårbar enn hvete og rug. 

Havresorter tolererer sur jord bedre enn andre kornarter. Havre har vist seg å tolerere pH ned til 4,5, men for å få maksimale avlinger må åkeren kalkes opp til et pH-nivå på 5,3 - 5,7. 

Senere nitrogengjødslinger vil øke kornvekta.