Hvordan øke havreavlingen

Balansert gjødsling med alle næringsstoffer, makro- og mikro er viktig for å kunne dyrke fram planter som kan beholde disse kornene slik at de utvikler seg som ønsket. Tørke er svært uheldig fordi havre er utsatt for at kornene aborteres ved tørke, og gir hvite aks i åkeren.

Gjødsling av havre

Havre trives på forskjellige typer jord, men det er på mineraljord det blir best kvalitet og avling. På samme måte som i andre kornslag, gir havre best avling på fruktbare og velkalkede jordarter, men dersom pH er lav vokser havre bedre enn andre kornslag.

Havre har lavere pris sammenlignet med bygg og hvete, og dette gjør ofte at gårdbrukere nedprioriterer havre. Dette er beklagelig fordi havre som stelles nøyaktig kan gi svært høye avlingsnivåer. Videre vil forgrøde-effekten av havre gi 5-10 % høyere kornavling det påfølgende året. 

Havrens rotsystem er stort og det gjennomvever jorda og gir en god og effektiv bruk av næringsstoffene. Havre er derfor en vekst som kan gjødsles forsiktig fra våren av, men husk at hvis avlingspotensialet er gunstig bør også havre sikres god næringstilgang. (se tabell under).

Gjødslingsnormer for vårkorn - havre

På begynnelsen av vekstsesongen, i etableringsfasen, vil de viktigste næringsstoffene påvirke hastigheten av bladutviklingen og antallet buskingsskudd som dannes. Etterhvert som plantene beveger seg over i begynnende strekning, vil store mengder næringsstoffer tas opp ettersom tørrstoffproduksjonen øker. Til slutt, når produksjonsfasen begynner med blomstring, vil befruktning og kornfylling være de viktigste aktiviteter i planene, og en god tilgang på næring vil spille en kritisk rolle.
 
I alle disse tre vekstfasene er det viktig å håndtere såvel makro- som mikronæringsstoffer. Gjødslingsprogrammene for havre må planlegges ut ifra jordanalyser og bondens kunnskap om skiftet. Nitrogen som blir tilgjengelig på fruktbare, moldrike jordarter i løpet av dyrkingssesongen, kan ofte gi problemer med legde. Plantene må også ha tilgang på nok vann for å kunne ha en optimal vekst og utvikling. Tørke gir ofte lette korn og mange tomme aks.

Opptak av makronæringsstoffer i havre

Av makronæringsstoffene er det nitrogen og kalium som tas opp i størst mengde. Fosforbehovet er på nivå med svovelbehovet. Størst behov for makronæringsstoffer forekommer under den raske veksten om våren.

Makronæringsstoffer

Opptak av mikronæringsstoffer i havre

En balansert gjødslingsplan er avgjørende, og bør alltid inneholde mikronæringsstoffer som er essensielle for å oppnå høye avlinger.

Mikronæringsstoffer i havre