Hvordan øke busking og antall blader i havre

Hvor god buskingen er og hvor mange blader planten ender opp med er avgjørende for størrelsen på bladmassen og det endelige antallet aks som består til høsting.

Nitrogen 

Nitrogen er det næringsstoffet som gir størst effekt på avlingens størrelse. God tilgang vil gi større blader og derfor flere skudd, og hvert blad vil utvikle seg raskere. Nitrogenmangel på den annen side, vil redusere buskingen i oppstartfasen, og dette vil igjen redusere antallet aks. 

Mengden nitrogen som tilføres ved gjødsling må justeres i forhold til mengde disponibelt nitrogen i jorda. På humusrike jordarter kan havren få alt nitrogenbehovet dekket fra disse reservene, men ved intensiv dyrking på mineralrike jordarter ligger vanligvis nitrogentilførselen på mellom 9 til 11 kg/daa. Ofte kan nitrogen gi dobbelt så stor, eller tre ganger så stor avling.

Avlingsrespons på nitrogen i havre

Denne ekstra avlingen kommer som et resultat av økt størrelse på bladmassen, og den blir mere levedyktig.  Det blir også en økt busking som kan gi et korrekt antall skudd pr arealenhet. For hver buskingsgrein som dannes vil det også dannes ekstra røtter slik at tilstrekkelige nitrogenmengder også kan gi økt forgreining av rotsystemet og det igjen fører til bedre opptak av vann og næringsstoffer. Hvor godt skuddene som dannes overlever, kan påvirkes av et samspill mellom nitrogenmengden og tidspunktet det gjødsles.

Der buskingen er mindre enn optimalt, vil gjødsling med mere nitrogen tidlig i sesongen (Zadoks 25-30) øke buskingen og derfor antallet aks til høsting. Denne justeringen av veksten bør ikke brukes der åkeren vokser som ønsket, da den kan føre til for mye blader og skudd, som igjen kan gi legde.

Fosfor

pH og tilgjengelig fosfor

Fosfor anses som det nest viktigste næringsstoffet etter nitrogen når det gjelder påvirkningen på plantevekst og utvikling.

Den viktigste prosessen som fosfor er involvert i i plantene er i lagring og transport av energi i form av den kjemiske forbindelsen ATP - Adenosin trisfosfat.

Dette kjemiske energilageret brukes som drivstoff for mange av plantenes fysiologiske prosesser.

Etter at plantene har utviklet to eller tre blader vil den begynne å bli avhengig av tilgjengelig fosfor i jorda for å fortsette veksten. Tilgjengeligheten av fosfor i jorda avhenger av mange faktorer, blandt dem pH, fuktighetsforhold og temperatur. 

Det er derfor viktig å være sikker på at lett tilgjengelig fosfor tilføres for å unngå begrensing i buskingen på tidlig stadium. 

Kornsortene trenger rundt 4 kg fosfor pr tonn korn. Fosformangel kan være et problem dersom jorda er kald og rotsystemet ikke er fullt utviklet. Bladgjødsling med fosfor kan inkluderes i gjødslingsplanene for å forbedre plantenes fosforstatus når tilgangen fra jorda er begrenset, for på denne måten å forbedre tidlig vekst og utvikling.

Svovel 

Svovel er et kritisk næringsstoff som plantene trenger for å få til en konstant vekst av skuddene som utvikles. Byggesteinene i plantene er svovelbaserte aminosyrer som inngår i proteinproduksjonen i plantene. Industriens utslipp av svovel til atomosfæren har blitt redusert med mellom 70 og 90% de siste 20 årene, avhengig av regionen. Svovelgjødsling har derfor blitt vanligere. Svovel beveges dårlig rundt i planten, derfor vil mangel sees på nye plantedeler først. 

Svovelet som skal tas opp av plantene må være i sulfatform. Andre svovelformer som elementær svovel må først oksyderes til sulfat før det kan absorberes, og denne prosessen kan ta flere uker avhengig av jordas fuktighet og temperatur.

Opptak av næringsstoffer havre

Mangan og sink 

Mangan og sink er viktige mikronæringsstoffer som påvirker avlingens størrelse, antallet skudd og kornstørrelse, som igjen avgjør den endelige størrelsen på avlingen.

YaraVita Mantrac

Mangan spiller en viktig rolle i fotosyntesen, proteinsyntesen, rotveksten og motstand mot tørke. Mangan påvirker også lignindannelsen og dersom det er manganmangel kan dårlig ligningproduksjon gi slappe blader og svak vekst i rotsystemet. Havre er det kornslaget som lettest får mangamangel.

Mangan og sink har også blitt forbundet med økt opptak av andre næringsstoffer, både makro og mikro.

Andre faktorer som kan øke antallet blader og skudd i havre

Antallet skudd som utvikles vil påvirkes av:

  • Sortsvalg - Sortene varierer med hvor godt de busker seg og hvor fort de utvikler seg.
  • Sådato - Tidlig sådato øker buskingen pr plante.
  • Tettheten av frø - Stor frøtetthet gir flere hovedskudd og mindre busking.
  • Jordforholdene - Dårlig, kompakt jord vil sinke tidspunktet for busking.
  • Bekjempelse av skadedyr, som f.eks. snegler.
  • Jordas næringsstatus - God fruktbarhet(høy N-status) øker buskingen.