YaraVita bladgjødsling gir god avlingsrespons i korn

Forsøksfelt som NLR Innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling for bladgjødsling med YaraVita i vårhvete og bygg. Resultatene viser at bladgjødsling med YaraVita kan være et godt og lønnsomt tiltak for å forebygge mikronæringsmangel.

Størst gevinst gav YaraVita Gramitrel i bygg, med 68 kg/daa meravling, men også i vårhvete gav Gramitrel 48 kg/daa meravling. Dette tilsvarer en netto merinntekt på 193 kr/daa i bygg og 161 kr/daa i hvete.

Yaravita spraying

Bladgjødsling med YaraVita til korn er en effektiv måte for å tilføre mikronæringsstoff, bladgjødsling kan derfor forebygge blant annet mangan- og sinkmangel. I 2020 ble det gjennomført feltforsøk der målet var å teste ut de mest brukte bladgjødslingsmidlene i korn: YaraVita Gramitrel, Solatrel, Thiotrac, Mantrac Pro, Zintrac og Croplift.

Resultater

Bygg

YaraVita forsøk

Vårhvete

Forsøk YaraVita byg

Resultatene viser at 300 ml/daa Gramitrel gav størst meravling og best lønnsomhet, både i bygg og vårhvete. 200 ml/daa Mantrac Pro viste også god avlingsrespons.

Forsøkene i 2020 viser at når det oppstår et behov for mikronæring, så virker bladgjødslingsproduktene. YaraVita Gramitrel, som er spesielt tilpasset korn, gav best utslag avlingsmessig og økonomisk både i bygg og vårhvete, men de andre bladgjødslingspreparatene viste også positiv avlingsrespons. Økonomien ved å forebygge mikronæringsmangel vil variere fra år til år. Men med slike utslag som vi så i 2020 vil det være fornuftig å legge YaraVita bladgjødsling inn i gjødslingsstrategien til korn som en rimelig forsikring.

Les mer om disse forsøkene i neste nummer av Gjødselaktuelt.