YaraVita Gramitrel - Bedre å forebygge mangel enn å forsøke å kurere

Høsthveten nærmer seg begynnende strekning i de tidligste områdene og begynnende strekning er et bra tidspunkt for å forebygge mikronæringsmangel ved å bladgjødsle med YaraVita®. Det anbefales å forebygge mangler heller enn å forsøke og kurere etter at skade er skjedd. Yara har utviklet bladgjødslingsprodukter sammensatt med nøkkelnæringsstoff hos ulike vekster. YaraVita® Gramitrel® inneholder næringsstoff man ofte finner at mangler i korn.

Kunnskap og forsøk

At det å forebygge er best er ikke noe nytt. For å finne den beste strategien må vi ha kunnskap om næringsbehovet i ulike vekster, og vite under hvilke forhold forsyningen kan være begrenset. Forsøk gir svar på hvordan næringsstoffene påvirker plantenes vekst og utvikling. Tilstrekkelig tilgang på makronæringsstoff sikres gjennom en god gjødslingsstrategi med YaraMila® Fullgjødsel® som basis og supplering med NS- eller N-gjødsel (YaraBela®, YaraLiva®) tilpasset behovet i ulike vekster.

Mikronæringsstoffene er mer uforutsigbare, ett år kan mangelen være tydelig, mens det året etter tilsynelatende kan være bra tilgang. Men vi har også forhold som gjør mikronæringsmangler forutsigbare og årvisse, for eksempel ved høye pH-verdier og luftig jord (manganmangel).

YaraVita Gramitrel, er balansert og har et tilpasset innhold, forutsatt at man behandler med riktig mengde og til riktig tid. Har man mer alvorlige problemer med forsyningen av et spesifikt næringsstoff, vil YaraVita- produktet med dette konkrete næringsstoffet være riktig valg, som f.eks. YaraVita Mantrac Pro hvis man har et årlig problem med manganmangel.

Hvete

Forsøk viste meravling for bladgjødsling i 2020

Forsøksfelt som NLR Innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling for bladgjødsling med YaraVita i vårhvete og bygg. Resultatene viser at bladgjødsling med YaraVita kan være et godt og lønnsomt tiltak for å forebygge mikronæringsmangel. Størst gevinst gav YaraVita Gramitrel i bygg, med 68 kg/daa meravling, men også i vårhvete gav Gramitrel 48 kg/daa meravling. Dette tilsvarer en netto merinntekt på 193 kr/daa i bygg og 161 kr/daa i hvete.

Les mer om forsøkene her

Se også webinaret om YaraVita i korn her

Riktig tidspunkt

Timingen er viktig for å oppnå ønsket effekt. Næringsstoffene må tilføres i forkant av at mangelen inntrer, og rett før nøkkelfaser for vekst og utvikling. Anbefalingene finner man på etikettene og i annet informasjonsmateriell fra Yara. Et eksempel på en nøkkelfase i korn er strekningsfasen (fra vekststadium 30-31). Den vanligste årsaken til at effekt uteblir er at bladgjødslingen gjøres for sent.

YaraVita Gramitrel

I Norge er YaraVita Gramitrel, som inneholder mikronæringsstoffene magnesium, mangan, kobber og sink, det mest brukte bladgjødslingsmiddelet i korn. Normal anbefalt dose er 300 ml pr. dekar, men den kan også deles i f.eks. 200 ml + 100 ml. Også for YaraVita Gramitrel anbefaler vi tidlig behandling. YaraVita Gramitrel kan blandes med de fleste plantevernmidler, men det er viktig å alltid følge rådene på etiketten og sjekke blandetabellene eller appen Tankmix hvis man er i tvil.

Artikel 2