Features
mars 31, 2022

Råd til kornbonden: Gode tiltak for godt resultat

Det kan være fristende å redusere gjødselmengdene for å spare kostnader. Men er det lurt? Hva skjer da med inntektene? For å gi god avling og kvalitet trenger kornet riktig gjødsling også i 2022.


GODT RESULTAT handler om gode tiltak fra planleggingsfasen til kornet er levert.

 

Spørsmålet er om kornbonden skal gjøre noe annerledes enn før. Svaret er ja, alle kan bli bedre. Det handler ikke bare om gjødsling, et bra resultat handler om hele pakka av gode tiltak fra planleggingsfasen til kornet er levert.

Forutsetningene varierer og er delvis ukjente

Gjødselregningene foran denne sesongen ble veldig forskjellige avhengig av innkjøpstidspunkt. Alle fikk et ekstra tilskudd i februar fra myndighetene. Dette kompenserte prisøkningen for de med tidlig gjødselkjøp, men dessverre i liten grad for de som kjøpte seinere. Nå handler det uansett om å benytte gjødsla mest mulig optimalt.

Og noen helt avgjørende faktorer er pr. nå ukjente. Hvordan blir vekstforholdene og hva blir kornprisene for avlingene i 2022?

En god start legger grunnlaget

Det kan gjøres kompliserte beregninger for hvordan optimalt gjødslingsnivå endrer seg ved ulike nivåer for gjødsel- og kornpris. Men konklusjonen er uansett: Gi tilstrekkelig grunngjødsling til at åkeren får en god start.

I høstkorn er åkerens tilstand etter vinteren avgjørende for første gjødsling. Passende tetthet er 600-800 levende skudd pr. kvadratmeter ved vekststart, og da er anbefalingen 8-9 kg N pr. dekar med en YaraMila® Fullgjødsel®. Ved tynnere åker kan man gradvis øke gjødslinga ved vekststart til 10-11 kg N pr. dekar for å stimulere til vårbusking. Og med en åker som er tettere enn nødvendig, kan man redusere til så lite som 6 kg N pr. dekar når det er alt for tett og frodig.

Til vårkornet bør du ikke starte med en lavere vårgjødsling enn 8-10 kg N pr. dekar med en YaraMila Fullgjødsel. Deretter kan du supplere med delgjødsling ved vekststadier som gir god avlings- og kvalitetsrespons.

Eventuelle tilpasninger grunnet prissituasjonen bør altså vente til delgjødsling. Da kjenner du vekstforholdene i første del av vekstsesongen, har en anelse om avlingsutsiktene, og kjenner etter hvert til hva kornprisene blir. Og med presisjonsverktøy kan du også prioritere gjødsel til de områdene av jordet som gir best respons og spare gjødsel på områder som er godt forsynt.

Ikke la vinninga gå i spredninga

I 2022 er argumentene for delt gjødsling enda tydeligere enn tidligere. I høstkorn og vårhvete har delt gjødsling vært standard i 30 år. Nå handler det om at denne strategien blir mer utbredt også i bygg og havre. Delgjødsling er enkelt å gjennomføre, likevel må det planlegges. Mange som tidligere har gitt all gjødsel ved såing, vil denne sesongen ha en plan om delgjødsling. Gjør nødvendige forberedelser i tide slik at det ikke ender opp med at planen aldri blir gjennomført. Det er viktig å huske at riktig delgjødslingstidspunkt avhenger av åkerens utviklingsstadium, og ikke dato. Bygg og havre gir best respons på tidlig delgjødsling, oftest ved busking/tidlig stråstrekning. Åkeren kan utvikle seg raskt og du må være klar til å gjødsle når riktig tidspunkt er der.

Gjødselspredere som kanskje ikke er brukt på noen år, må tas fram i god tid. Disse trenger ekstra ettersyn og vedlikehold, og det er behov for å bruke tid på riktig innstilling. Ved feil innstilling og/eller bruk, kaster du bort gjødsel og dermed penger. Om tilstanden på sprederen er tvilsom, kan det være klart mer lønnsomt å leie inn noen til å utføre delgjødslingen.

EN GOD START LEGGER GRUNNLAGET: Gi tilstrekkelig grunngjødsling til at avlingspotensialet ivaretas.

 

Muligheter for å spare kostnader?

Vi har sett nærmere på noen spørsmål som korndyrkere stiller foran denne sesongen.

– Hvor lavt kan jeg gå i grunngjødslinga ved såing av vårkorn?
Vi anbefaler ikke å gå lavere enn 8 kg N pr. dekar med en YaraMila Fullgjødsel ved såing. Svak grunngjødsling ble prøvd i bygg og havre i forsøk på begynnelsen av 2000-tallet. Ved veldig lav grunngjødsling (5 kg N pr. dekar i YaraMila Fullgjødsel), måtte neste gjødsling utføres ved 3-bladstadiet for å opprettholde avlingsnivået. Og dette var i sesonger med nedbør til gunstig tid etter denne tidlige delgjødslingen. I en sesong med en tørkeperiode på denne tida, kan gjødsel bli liggende utilgjengelig, mens åkeren utvikler seg forbi vekststadier der denne gjødsla behøves.

– Kan jeg gjødsle underoptimalt med fosfor?
Tilstrekkelig med fosfor er avgjørende for et godt resultat. Fosfor beveger seg veldig sakte i jord og er avhengig av at planterøttene finner fosforet. Særlig er dette en utfordring tidlig i sesongen da det er lite rotmasse og lav jordtemperatur, og generelt dersom dårlig jordstruktur begrenser rotveksten. Straffen for underoptimal fosforgjødsling er derfor årsavhengig. Ved en kald sesongstart risikerer du avlingstap, også på jord med bra fosfortilstand, dersom du holder igjen for mye på P-gjødslinga. Vårkorn er mer sårbart enn høstkorn, høstkornet etablerer raskere et rotsystem som mer effektivt finner fosfor. Risikoen ved å velge en P-fattig Fullgjødsel ved første gjødsling til høstkornet, er derfor mindre enn i vårkornet.
Bladgjødsling med YaraVita® Solatrel® kan supplere fosfor, men det er ikke et tiltak som erstatter radgjødslet fosfor ved såing av vårkorn. Ved forhold som begrenser fosforopptaket, gir det imidlertid gode resultater, noe en har sett i forsøksfelt på Blæstad hos NLR Innlandet.
Konsekvensene ved undergjødsling gjelder ikke bare fosfor. Ved mangelfull tilgang til andre næringsstoff generelt, utnyttes ikke nitrogenet optimalt og avlingene reduseres.

– Skal jeg droppe planen om matkvalitet i hvete?
Ved dyrking av hvete til mat er proteininnholdet avgjørende. Dersom redusert gjødsling gir proteininnhold under matgrensa, har det sterk negativ effekt på avlingsverdien. En reduksjon av N-gjødslinga med 2 kg N pr. dekar ved aksskyting kan fort redusere proteininnholdet i avlinga med 1 prosentenhet. Forskjellen på mat- og fôrkvalitet har tidligere vært minst 50 øre pr. kg korn. Ved ei avling på 600 kg pr. dekar betyr dette 300 kr pr. dekar tapt inntekt om proteininnholdet er for lavt. Og det du har spart i gjødselkostnader er kanskje 50 kr pr. dekar (gjødselpris februar 2022). Hva som blir forskjellen på mat- og fôrkvalitet i kommende sesong er i skrivende stund ukjent.

– Er det lønnsomt å variere gjødslinga innenfor skiftet?
Det er et klart gevinstpotensial knytta til å omfordele N-gjødsel fra deler av jordet som er godt forsynt til deler av jordet som gir større respons på tilført gjødsel. Variert tildeling i tråd med behovet på ulike deler av skiftet kan du oppnå ved å benytte Yara sine gode presisjonsverktøy. 

PRESISJON: Rett innstilling og bruk av sprederen er avgjørende for et godt resultat.

 

Oppsummering

Ved høy gjødselpris kan det være fristende å undergjødsle. Det er imidlertid nesten alltid mer lønnsomt å tilføre de mengder som trengs for å utnytte potensialet i åkeren. Optimal gjødsling er mye mer sammensatt enn å velge billigste gjødseltype og gjødslingsstrategi. Vi anbefaler å starte med en normal og riktig vårgjødsling som ivaretar potensialet, for deretter å gjøre gode tilpasninger ved delgjødsling senere i vekstsesongen.