Features
mars 31, 2022

Råd til grasbonden: Smarte strategier som gir avlingsøkning

Ved: Anders Rognlien

Årets vekstsesong byr på krevende utfordringer og etablerte dyrkingstiltak må revurderes i lys av økte priser på en rekke innsatsfaktorer.


FØRSTESLÅTTEN bør tas på optimalt tidspunkt! Tidlig slått gras og god fortørk vil gi mer fôr i hver rundball.


Helt sentralt er det uansett for grasdyrkere å sikre tilstrekkelig med fôr til kommende vinter. Har man fjøset fullt av dyr, er det absolutt ikke ønskelig å gå høsten og vinteren i møte med lite fôr på lager. Alle husker bekymringene vinteren 2018/19 og ønsker ikke å oppleve fôrknipe på nytt. Det signaliseres allerede fra kraftfôrbransjen at også importerte fôrvarer vil stige i pris, så det gjelder å høste tilstrekkelig med godt grovfôr til en akseptabel kostnad.

Differensiert dyrking

Den beste strategien er å finne kostnadseffektive dyrkingstiltak uten å tape avling. Høye avlingsnivåer bidrar til lave produksjonskostnader per fôrenhet, så store grasavlinger er en viktig forutsetning for å hente ut rimelig grovfôr. Kutter du ned på intensiteten i dyrkingen og samtidig
taper avling, risikerer du at produksjonskostnadene faktisk øker per fôrenhet selv om du egentlig prøver å kutte kostnader. Mer differensiert dyrking kan være en klok tilnærming. Sats maksimalt på skiftene du vet har høyt avlingspotensial, og reduser heller innsatsen på skifter med lavt avlingspotensial og lange transportavstander.


Sats på førsteslåtten

Spesielt viktig er det å velge rett dyrkingsstrategi ved sesongstart, fordi førsteslåtten som regel gir mest fôr. Redusert dyrkingsintensitet om våren vil ofte gi både reduserte avlingsnivåer og lavt proteininnhold. Tapt avling på førsteslåtten er dessuten vanskelig å kompensere for i ettertid, siden førsteslåtten ofte utgjør 40-45 % av totalavlingen. Det er derfor en bedre strategi å kutte produksjonskostnader gjennom å høste førsteslåtten på optimalt utviklingsstadium. Tidlig slått på forsommeren gir gode vilkår for fortørking og bidrar til mange fôrenheter i hver ball, og dermed lave høstekostnader. En vellykket innhøsting senker produksjonskostnadene på grovfôret og hjelper deg til godt fôringsresultat i fjøset.


Jevnere kvalitet

Samtidig vil en tidlig førsteslått kunne bidra til tre jevnere slåtter. Spesielt 3. slåtten blir som regel bedre, siden man da kan få høstet denne litt tidligere på høsten. Bruk rådene fra rådgivere aktivt gjennom sommeren angående varmesummer og høstetidsprognoser, fordi flere jevne slåtter vil gi deg et bedre grovfôr med mindre kvalitetsvariasjon. Det er viktig å holde oversikt over avlingene gjennom sesongen, da kan du korrigere og tilpasse dyrkingsintensiteten i siste halvdel av sesongen. Først når du har høstet tilstrekkelig med fôr, bør du redusere gjødselstyrke eller eventuelt la dyrene beite ned skifter for å spare dyrkings- og høstingsutgifter.


Én krone pr. fôrenhet

Kostnadseffektive dyrkingstiltak som gir avlingsøkning, er den smarte strategien for å høste grovfôr til akseptable kostnader i kommende vekstsesong. Poenget er at økt grasavling gjennom smarte dyrkings- og høstingsvalg vil høstes rimelig, fordi man uansett skal drifte arealet. De ekstra kostnadene består først og fremst av litt mer plast, nett, ensileringsmidler og transport, mens meravlingen da ofte kan leveres ved fjøsdøra så billig som til én krone per fôrenhet.

Rådgivernes egne tips

For å belyse mulige dyrkingstiltak, har vi kontaktet rådgivere fra ulike deler av landet for å høre deres beste tips om tiltak bonden kan gjøre for å hente ut ekstra fôrenheter på arealene de skal dyrke i 2022.