Features
mars 26, 2018

Bladanalyser i gras

Ved: Anders Rognlien

Mye grasdyrking i Norge skjer på arealer som i utgangspunktet er næringsfattige. For å hjelpe gårdbrukere med å avdekke næringsmangler, lanserer vi Megalab® for gras i 2018.


Norsk landbruksrådgiving (NLR) har testet bladanalyser i gras for Yara i 2017, og i løpet av fjorårets vekstsesong ble det analysert 120 bladanalyser i timotei, spredt over hele landet. Oversikten for 2017 viser at næringsstoffene som ofte er i underskudd er makromineralene magnesium og kalsium, samt mikronæringsstoffene kobber, mangan og sink.

Makromineraler i underskudd

Magnesium og kalsium er viktige næringsstoff i gras, både for grasets vekst, men også for mineralbalansen i fôret. En medvirkende forklaring på høy frekvens av magnesiummangel, er at mange grasbønder har sluttet å bruke YaraMila® FULLGJØDSEL® til gras. Alle Fullgjødsel-slag inneholder magnesium i form av kieseritt, hvor 90 % er vannløselig, noe som gir rask magnesiumeffekt. OPTI NS™ 27-0-0 (4S), som mange har valgt i stedet for Fullgjødsel, inneholder magnesium i form av dolomitt. I dolomitt er magnesium mindre plantetilgjengelig sammenlignet med kieseritt i Fullgjødsel.

 MEGALAB bladanalyser for gras.

Mikronæring i underskudd

Analyseresultatene så langt indikerer dessuten at mikronæringsmangel kan være et utstrakt problem langs kysten. «Avlingskampene» i 2016 og 2017, viste at mikronæringsmangel kan være en avlingsbegrensende faktor. Deltagerne fra Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland hadde alle fôr med lave verdier av kobber (Cu). I Finland har behandling med YaraVita® COPTRAC® i kombinasjon med YaraVita THIOTRAC® gitt 30 FEm/daa i avlingsøkning ved høye avlingsnivåer. I forsøket fra Finland inneholdt graset i utgangspunkt 6 mg Cu/kg tørrstoff, mens i grasanalysene til Megalab i 2017 er hele 92 % av bladanalysene under dette nivået. Oppdager man lave kobberverdier i graset, bør man ta ut jordanalyser for å kartlegge kobberinnholdet i jorda. Avdekker jordprøven lavt kobberinnhold i jorda, kan forrådsgjødsling med Coptrac være aktuelt i gjenleggsåret.

BLADPRØVER I TIMOTEI I 2017: Oversikt over 120 bladanalyser i gras fra hele Norge (grønt er OK, gult er litt lavt, oransje er lavt og rødt svært lave verdier).

I korndyrking er mangan, sink og kobber de tre mikronæringsstoffene som har størst negativ avlingseffekt på kornet ved en eventuell mangel. Det er interessant å se at de samme næringsstoffene også er i underskudd i gras. YaraVita GRAMITREL® inneholder nettopp kobber, magnesium, mangan og sink. Kanskje er Gramitrel et aktuelt preparat for profesjonelle grasdyrkere?

Konsultér rådgiver før behandling med kobber!

Behandling med kobber er i de fleste situasjoner helt ufarlig, men det er smart å diskutere situasjonen med rådgiver i NLR før tiltak iverksettes. Årsaken er at opptaket av kobber kan påvirkes av mikronæringsstoffet molybden. Er forholdet mellom kobber og molybden høyere enn 20, vil molybdenmangel kunne forsterke faren for kobberforgiftning av beitedyra. Faren er størst hos sau. Men er forholdet mellom kobber og molybden mindre enn 2, er det fare for kobbermangel som kan føre til bl.a. dårlig tilvekst hos lam.

DE FLESTE bladanalysene er innenfor det anbefalte intervallet 2-20 i forholdstall mellom kobber og molybden, men det er stor variasjon. I 10-15 % av prøvene er forholdet mellom Cu:Mo > 20.

I tillegg til høye molybdenverdier, kan også høye svovel og jernverdier føre til kobbermangel. Det er derfor viktig å bruke rådgiver aktivt for å være sikker på at man iverksetter rett tiltak når bladanalysene skal tolkes.

Du kan lese mer om Megalab her.

BRUK RÅDGIVER for å iverksette rett mottiltak.