Features
mars 27, 2018

Nansen - ny nitrogenkrevende potetsort

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen og Per Jarle Møllerhagen

Nansen er en ny konsumsort som mange dyrkere kommer til å prøve for første gang i 2018. Forsøk viser at sorten er relativt nitrogenkrevende, og gir høy salgbar avling hvis man gjødsler optimalt.


NIBIO Apelsvoll har hvert år egne veiledningsforsøk med ulik nitrogengjødsling til de fleste nye sortene som en ser kan bli markedssorter. Forsøkene er lokalisert til NIBIO Apelsvoll (Østre Toten) og NIBIO Kvithamar (Stjørdal).

POTATO SCANDINAVIA: Per Jarle Møllerhagen, forsker på NIBIO Apelsvoll, presenterer nye og gamle sorter på Potato Scandinavia. (Foto: Karoline Nordbø)

Økte gjødselnivået i 2017

I forsøkene med Nansen er gjødsla gitt ved setting som YaraMila® FULLGJØDSEL® 8-5-19 mikro og supplert med YaraBela® OPTI-KAS™ 27-0-0. Gjødselmengdene var 7, 10,5 og 14 kg N pr. dekar i 2016.

– På bakgrunn av resultater fra andre gjødslingsforsøk, fant vi det riktig å endre mengdene i 2017 til 7, 13 og 19 kg N pr. dekar, forteller forsker Per Jarle Møllerhagen. Jorda på Kvithamar (Værnes prestegård) er ei moldfattig siltig sand, mens det på Apelsvoll er ei mer typisk moldholdig lettleire.

Tabell 1: Avling, småpotetandel, tørrstoffinnhold og friskt ris ved høsting, Apelsvoll og
Kvithamar, 2016-2017.

  Avling, kg/daa >42mm Småpotetandel, % knoller <42
  Apelsvoll Kvithamar Apelsvoll Kvithamar
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ledd 1: 7/7 kg N 3744 2013 1522  183  16  40  30  93 
Ledd 2: 10,5/13 kg N 5059  3682 3373  196  18  13  90 
Ledd 3: 14/19 kg N 6071  4971 5024  2920  4 48 

 

  Avling, kg/daa >42mm Småpotetandel, % knoller <42
  Apelsvoll Kvithamar Apelsvoll Kvithamar
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ledd 1: 7/7 kg N 22,7  20,3  23,8  21,8  30 
Ledd 2: 10,5/13 kg N 22,2 20,2  20,3  21,3  45 
Ledd 3: 14/19 kg N 21,8 19,1  19,7  21,8  25  38  60 

Økt N-mengde ga høyere salgbar avling

Tabellen over viser responsen på ulik gjødsling i potetsorten Nansen.

Resultatene viser at avlingsresponsen er stor, og da særlig på lettere jord (Kvithamar). Økningen i avlinga > 42 mm skyldes en økning i bruttoavlinger, og ikke minst en reduksjon i småpotetandelen. De ekstremt lave avlingene på Kvithamar i 2017 skyldes for en stor del kraftig nedbør på forsommeren og stor utvasking av næringsstoffer. Et av ankepunktene mot Nansen har vært lave avlinger og stor andel småpotet, men ved å øke nitrogenmengden så viser resultatene at en betydelig andel av småpotetene kommer opp i salgbar størrelse. – Tørrstoffinnholdet i Nansen er i utgangspunktet lavt, men selv ved så sterk N-gjødsling som 19 kg N pr. dekar ble det ikke mer enn vel 1 prosentenhet reduksjon, kommenterer Møllerhagen. Nansen er utsatt for sundkoking og risikoen for dette øker ved sterk nitrogengjødsling. I disse feltene derimot ble ikke kokekvaliteten forringet ved sterkere gjødsling.

Anbefaler delt gjødsling

Riset på sorten Nansen avmodner relativt tidlig, og vil kunne gå ned for tidlig dersom den ikke får nok nitrogen. Særlig etter utvaskingsforhold er det viktig å supplere utover oppsatt gjødslingsplan så en unngår kollaps tidlig i sesongen. Deling og utporsjonering av nitrogenet er å anbefale spesielt på lettere jordarter. 60-70 % av nitrogenet kan gis ved setting og resten etter oppspiring i en eller flere omganger. Nitratprøver med LAQUAtwin-måler, Megalab® planteanalyser, Yara N Sensor® og satellitt-tjenesten CropSAT er viktige verktøy for økt presisjon i gjødslinga, avslutter Per Jarle Møllerhagen.

GJØDSLINGSPLANLEGGING ER BASIS

I all gjødslingsplanlegging må en ta utgangspunkt i forventet avling for å sette opp en balansert gjødselresept til de enkelte potetsortene. Tar en utgangspunkt i ei forventet bruttoavling på 4 tonn/daa i potet, er utgangspunktet 12 kg N pr. dekar. Videre skal det korrigeres for sort, jordart, forgrøde, vanning og utvasking (sjekk nitrogenkalkulatoren). Så langt som vi kjenner Nansen i dag, så anbefales en sortskorreksjon på + 15-20 % i forhold til normene. Dette for å kunne utnytte potensialet som Nansen har med stort knollansett.

Dersom Nansen settes på ei lett jord, vannes etter behov og har korn som forgrøde, vil den totale korreksjonen i forhold til normen bli et tillegg på 4- 6 kg N/daa (+1-2 kg N for lett jord,+ 2 kg N for at det er Nansen, +1-2 kg N for vanning). Korrigeringer i forhold til nedbørsforhold og eventuell utvasking kommer i tillegg. Utgangspunktet (12 kg N/daa til 4 tonn/daa) + korrigeringer gir i dette eksemplet 16-18 kg N/daa totalt.