Features
mars 26, 2018

Leder: Optimal avling av etterspurt kvalitet - ja takk!

Ved: Øystein E. Jørem

Yara har gleden av å være en del av prosjektet «Grovfôr 2020» der kostnader hos norske grovfôrdyrkere analyseres. Resultatene så langt er mildt sagt interessante.


ØYSTEIN E. JØREM er markedssjef i Yara Norge og er sivilagronom i landbruksøkonomi fra NMBU

Økt avling og kvalitet på grovfôret er det beste tiltaket og veldig effektivt for å redusere
produksjonskostnadene i drifta. Hva skjer så innen kornproduksjon? Gunstige vekstforhold og dyktige bønder som gjør gode agronomiske grep, har bidratt til store framskritt. Vi har de siste årene opplevd rekordavlinger. Samtidig viser foreløpige tall fra markedsregulator at proteininnholdet i bygg er på et rekordlavt nivå. På Norske Felleskjøp og Norges Bondelag sin Kornkonferanse i vinter, framkom det at kornkjøperne ikke ønsker økte volum av norskprodusert bygg og havre. Norskprodusert fôrhvete derimot ønskes det mer av. 

 

Høsten 2017 satte værforholdene begrensninger for hvor mye høsthvete som ble sådd. Vi antar at arealet tilsådd med høsthvete er godt under 100 000 dekar. En konsekvens av dette er at det vil bli sådd mer bygg, havre og vårhvete i Norge våren 2018. Hvordan øke kvaliteten på denne råvaren som innsatsfaktor i norsk kraftfôrproduksjon? Det umiddelbare svaret er å ta grep for å sikre tilstrekkelig  proteinnivå og kvalitet forøvrig. Her utfordrer vi kraftfôrbransjen og kornkjøperne til å komme på banen. Proteinnivået kan heves ved optimalisert nitrogengjødsling og her har Yara gjødsel, gjødslingsstrategier og hjelpemidler som bonden kan benytte seg av. Eksempler på slike hjelpemidler er Yara N-Tester™, CropSAT og Yara N-Sensor®. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle verktøy og løsninger som skaper merverdi for bonden og norsk landbruk for øvrig. 

Hva er verdien av én prosentenhet økt proteinmengde i norskprodusert bygg? Hvor mye importert soya kan erstattes hvis næringen i fellesskap klarer øke proteinnivået i norskprodusert kraftfôrråvare med ett prosentpoeng? Hvilke incitament har kornbonden for å fokusere på økt proteininnhold i bygg, havre og fôrhvete? Ikke mange, da betalingsparametere for bygg i dag er vannprosent, hektolitervekt og eventuelle kvalitetstrekk. Dette stimulerer ikke kvalitetsproduksjon nok, spør du meg. Kjøper av bondens råvare må definere kravspesifikasjon og betale deretter, da responderer bonden! 

Lykke til med ny vekstsesong!