Features
mars 14, 2017

Høsthvete – utnytt potensialet!

Ved: Bernt Hoel

Vi har hatt tre gode år på rad i norsk korndyrking. Aller best var 2015 med tidenes høyeste dekaravlinger.


Høsthvete – utnytt potensialet!

Vekstforholdene i 2016 var på høyde med året før, men lavt høstkornareal førte til at middelavlingen ble litt lavere enn i 2015. Proteininnholdet var stort sett bra i fjor og fint høstvær bidro til høyt falltall og høy matkornandel. Mye høsthvete ble sådd i det gunstige været i fjor høst og utgangspunktet er dermed godt for 2017. Tall fra SSB viser at høsthveteavlingene ligger 15 % over vårhvete på landsbasis, og om lag 20 % over i Østfold, Vestfold og Akershus (middel 2004-2014).

Høsthvetens frokost

Første gjødsling gis ved vekststart om våren, så snart det er kjørbart. Moderate mengder næringsstoff behøves de første ukene, 8-10 kg N/daa vil normalt være tilstrekkelig ved første gjødsling. Hensikten er å gi åkeren en god start og legge grunnlaget for videre utvikling. For å sikre god utnyttelse av nitrogenet og en balansert næringsforsyning brukes en Fullgjødsel tilpasset jordas P- og K-status.

Som en sulten ungdom

Når strekningsveksten begynner, følger en periode med meget intenst næringsopptak og da må plantene ha tilgang til næring. OPTI-NS 27-0-0 (4S) er godt tilpasset denne første delgjødslingen, et alternativ er Fullgjødsel 25-2-6 der det er lav P- og K-status. God svovelforsyning er viktig for N-effektiviteten, samt for å optimalisere proteindannelsen. For normalt bra åkre er 6-10 kg N/daa et passende nivå ved denne tildelingen. Sjekk åkerens status og eventuell utvasking ved å legge inn egne data i tjenesten «Beregning av N-status» på NIBIOs nettsider, og tilpass mengden etter dette.

Eksamen i protein

Fra 2017 skjerpes proteinkravet ytterligere, nedre grense for matkvalitet heves fra 11,3 til 11,5 %. For å bestå eksamen i proteininnhold behøves godt forarbeid. Gjødsling omkring aksskyting er obligatorisk i høsthvete. Hvor mye nitrogen som trengs avhenger av avlingspotensialet, frigjøringen fra jorda og hvor mye som er tilført tidligere i sesongen. Målinger med Yaras håndholdte N-Sensor i nullruter i forsøksfelt i høsthvete er en metode for å kartlegge situasjonen. Aktuelle tidspunkt for denne gjødslingen er fra flaggbladstadiet til aksskyting, og oftest vil behovet være i området 2-6 kg N/daa. Gjødsler man tidlig i dette tidsrommet, får man mer avlingsrespons og mindre proteinrespons i forhold til om man gjødsler seint.

Gjødslingsstrategi til høsthvete

Har høsthveten overvintret bra, er det i de fleste tilfeller realistisk å forvente avlinger fra 700 kg/daa og oppover, forutsatt god agronomi og oppfølging i vekstsesongen. Følg med på åkerens utvikling, gjør justeringer og sett inn tiltak etter behov.