Features
mars 14, 2017

Grunnlaget for gode avlinger

Ved: Bernt Hoel

Ei fruktbar jord kjennetegnes med vedvarende evne til å gi høye avlinger. God drenering, bra næringsinnhold og jordstruktur gir det beste utgangspunkt for store, årssikre avlinger.


Grunnlaget for gode avlinger

Rotveksten er en nøkkel

Drenering som fungerer og minst mulig skadelig jordpakking, fremmer god jordstruktur. Dette er viktig for å sikre effektivt rotsystem og friske, robuste planter. Kalking gjøres etter behov, både for lav og for høy pH er uheldig. 

Med grunnleggende forutsetninger på plass har man et godt utgangspunkt for høyt avlingsnivå, samt robusthet mot avlingssvikt ved mindre gode vekstforhold. Neste steg er de årlige agronomiske tiltakene for å utnytte potensialet i den aktuelle sesongen.

Delt gjødsling er bra, men husk balansert gjødsling

Delt gjødsling er en fornuftig strategi. I korn brukes Fullgjødsel som regel kun ved første gjødsling. Denne gjødslinga brukes for å dekke behovet for fosfor, kalium og andre næringsstoff med unntak av nitrogen og svovel, dersom YaraBela OPTI-NS eller SULFAN benyttes seinere. 

Vær nøye ved planleggingen og påse at du velger rett type Fullgjødsel. I mange tilfeller vil den mest fosforrike typen, Fullgjødsel 20-4-11, være riktig valg til første gjødsling i korn. Gir man 10 kg N/daa med Fullgjødsel 20-4-11, tilføres 1,85 kg P/daa. Har man ei jord med P-AL 7 er dette i underkant av norm til 500 kg korn/daa, dersom man ikke har ettervirkning av halm. Ved P-AL på dette nivået, vil man få uønsket tæring på jordas P-reserver dersom det benyttes gjødseltyper med lavere P-innhold enn det Fullgjødsel 20-4-11 har. 

Kalium skal vi være særlig oppmerksomme på i områder over den marine grense, fordi denne jorda har mindre kaliumreserver enn det leirjord har. Dersom halmen fjernes øker behovet for kaliumgjødsling. Kalium er viktig for stråstyrke og dermed legderisikoen.

Riktig gjødsling er målet

Det er viktig med presisjon, ikke minst når det gjelder fosfor, både av hensyn til avlinger, økonomi og miljø. Mineralgjødsel har et spesifisert innhold av de enkelte næringsstoff og man har dermed full kontroll på hva man tilfører.

Høye avlinger med god kvalitet er målet, det gir best ressursutnyttelse og er bra både for lønnsomhet og miljø. Rett type Fullgjødsel gir balansert næringsforsyning som bidrar til fruktbar jord, utnytter avlingspotensialet og gir robusthet mot avlingssvikt ved ugunstige vekstforhold.

Fosfor – ikke for lite og ikke for mye

Fosfor spiller en viktig rolle i plantenes energiomsetning, god fosfortilgang er positivt for busking i korn og mangel gir utsatt modning. Samtidig er fosfor negativt for vannkvaliteten om det havner i vassdrag. Fosfornormene ble redusert betydelig for noen år tilbake og vi gjødsler mye svakere med fosfor nå enn tidligere. Dette er en utfordring ved underoptimale forhold der for eksempel jordpakking og/ eller lav jordtemperatur hemmer rotveksten og næringsopptaket. 

Forsøk, både i Norge og internasjonalt, viser høyere generelt avlingsnivå ved god P-AL status (P-AL > 8) enn ved lavere P-AL. P-status kan være korrelert med andre positive jordegenskaper, men P-innholdet sier likevel noe om dyrkingsjordas tilstand. Det tar lang tid å senke høye P-AL-nivå, men det tar også lang tid å bygge opp P-AL nivåene dersom de er for lave.