Features
mars 14, 2016

YaraVita® BORTRAC gir økte frøavlinger og økt spireprosent i rødkløver

Ved: JAN-EIVIND KVAM-ANDERSEN

En forsøksserie utført av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving konkluderer med at dyrkere av kløver til frøproduksjon bør bruke bladgjødslingsproduktet YaraVita® BORTRAC for å øke avlingene og spireprosenten.


Trygve Aamlid er seniorforsker i NIBIO med tilhold på Landvik ved Grimstad og har jobbet mye med rødkløver og hvitkløver: - Kløverfrøavl må sies å være en «risikosport». I perioden 2010-2014 var det mangel på rødkløverfrø i Norge, slik at firmaene måtte redusere kløverprosenten i frøblandingene. I både Norge og Danmark er det en langtidstrend som viser reduserte avlinger. Svenskene ser ut til å klare seg noe bedre. Vi tror det har sammenheng med mangel på pollinerende insekter, sier Aamlid. Samtidig er det store årsvariasjoner på grunn av vær og vind. 2014 ble heldigvis et godt år, mens 2015 har gitt dårligere avlinger. Dessuten sliter mange dyrkere med spireprosenten på grunn av sein innhøsting og store nedbørsmengder i september.

Bor nødvendig for en god frøavling 

Tofrøbladede vekster som oljevekster, kålvekster og kløver har større behov for bor enn gras og korn. Bor er nødvendig for god nektarfylde og pollenslangens vekst i blomstene til kløver. Bormangel vil derfor gå utover frøsetting og spireevne mer enn den vegetative veksten. 

Svenske forsøk i rødkløver (Stoltz & Wallenhammar, 2011) har vist at mengden bor som skal til for å gi en meravling av frø er liten, og at bor like gjerne kan tilføres som bladgjødsel som i form av jordgjødsling. 

Forsøksserie viser god effekt av YaraVita® BORTRAC og Moddus

I de åtte norske forsøkene i rødkløver som ble gjennomført fra 2011- 2015, ble YaraVita® BORTRAC (borgjødsel) og Moddus M (vekstregulator) testet ut på ulike rødkløversorter, ved ulike tidspunkt. Det var også med et ledd med tankblanding av de to produktene. Sortene det ble testet i var Yngve, Lea, Reipo og Lars. 

Resultatene fra feltene viser at i middel for åtte forsøk ga YaraVita® BORTRAC 14 % større frøavling og 5 prosentenheter bedre spireevne. Optimalt behandlingstidspunkt er når kløveren er minst 12 cm høy, i god vekst og dekker minimum 50 % av jordoverflata. 

God lønnsomhet ved bruk av bladgjødsling

YaraVita® BORTRAC og Moddusbør kjøres separat

Rådgiver i NLR Viken, John Ingar Øverland, er klar i sin anbefaling: – På bakgrunn av forsøksseriene har vi en generell anbefaling om å bruke YaraVita® BORTRAC i kløverfrødyrking. Forsøkene viser at 100 ml/daa er nok i hvitkløver, mens en bør bruke 150 ml/daa i rødkløver. Vi anbefaler å tilføre Moddus M og YaraVita® BORTRAC hver for seg, da de har gitt noen negative effekter på kløveren i tankblanding. 

Siden avlingene av rødkløver har vært såpass ustabile, har det vært et garantibeløp på 1000 kr/daa for de som dyrker rødkløver, men et høringsbrev fra Landbruksdirektoratet antyder at dette beløpet vil reduseres noe. I Norge er det i overkant av 70 frødyrkere av rødkløver spredt over 6 fylker på Østlandet. Totalt dyrkes det frø av rødkløver på ca. 5000 daa.

Forskningstekniker Ove Hetland i forsøksfelt på Landvik, med gjenlegg av kløver.Trond Gunnarstorp NLR Øst.