Features
mars 14, 2016

Mirakel krever riktig gjødsling og stråforkorting

Ved: JAN-EIVIND KVAM-ANDERSEN

Mirakel er en ny vårhvetesort som kommer til å bli dyrket i stort omfang denne sesongen.


Bjørn Inge Rostad viser fram forsøk med Mirakel på Øsaker forsøksgård. Foto: Unni Røed

Mirakel har mange gode egenskaper som gjør den ettertraktet, men den har en svakhet: stråstyrke. For å lykkes med Mirakel er det derfor viktig å behandle den med vekstregulator i konvensjonell dyrking. 

Lovende klasse 1 sort

Den norske matmelindustrien har ønske om en bedre fordeling av mathvetesortene i de ulike kvalitetsklassene, med økt volum i klasse 1 og klasse 2. Mirakel er klassifisert som en klasse 1. sort og er derfor et godt svar på dette behovet. Sorten har gjort det bra i verdiprøvingsfeltene og har gitt gode avlinger, har lite mjøldoggangrep, har foreløpig god resistens mot gulrust, har høyt falltall, høyt proteininnhold og i baketester gjør den det godt. Den eneste svakheten er stråstyrken, den har lett for å legge seg hvis den ikke blir stråforkortet. Det er lengden på strået sammen med at sorten er svært produktiv som fører til legdeproblemet, forklarer Jon Arne Dieseth, som er planteforedler i Graminor. – Langt strå gir lang vektarm og stor påkjenning. For at det lange strået skal holde oppe avlinga når den blir riktig stor, kreves det veldig sterkt strå. Derfor blir løsningen å gjøre strået kortere, og kanskje litt stivere med vekstregulatorer. 

På bakgrunn av den svake stråstyrken til Mirakel satte derfor Jon Arne Dieseth i gang en forsøksserie i 2014-2015 med ulik nitrogengjødsling og vekstregulatorer. Forskjellige midler ble prøvd ut: CCC, Moddus Start, Moddus M, Moddus Start + Moddus M og Cerone. Det ble også prøvd ut redusert vårgjødsling med nitrogen for å gi mindre vegetativ vekst og kortere, stivere strå. Den reduserte mengden nitrogen ble i stedet tilført senere i sesongen som en økt delgjødsling ved begynnende stråstrekking. Det ble også overgjødslet ved aksskyting med 2-5 kg nitrogen per dekar, avhengig av det antatte behovet ut fra feltenes frodighet, for at gjødslingsregimet før i sesongen ikke skulle få innvirkning på kvaliteten. Alle ledd innenfor hvert felt fikk samme mengde nitrogen ved 2. delgjødsling.

Optimal N-strategi varierer

Resultatet fra feltene varierer noe fra 2014 til 2015. I 2014 kan det se ut som det er en tendens til økt avling ved høyeste mengde nitrogen om våren (10 kg N). I 2015 var det leddet med mest nitrogen totalt (5 kg nitrogen om våren + 7,5 kg nitrogen ved første delgjødsling) som ga best effekt på avlingen. – Forskjellen mellom gjødselvirkningen i 2014 og 2015 har antakelig med nedbørsmønsteret å gjøre, forklarer Jon Arne Dieseth. – I 2015 var det nok en del utvasking mange steder, slik at den første delgjødslinga fikk ekstra betydning. Begge årene var det CCC som ga sterkest vekstreguleringseffekt, men de andre behandlingene reduserte også legden i feltene.

MIRAKEL: Jon Arne Dieseth (til venstre) er planteforedler i Graminor og husker godt hvordan navnet Mirakel ble til. - Sorten Mirakel ble først tiltenkt økologisk dyrking, men det viste seg at den gjorde det svært godt i konvensjonell dyrking. Under utprøvinga var den prøvd i et økologisk forsøksfelt og selv om hele feltet var nedgrodd av ugras, var det én sort som sto opp av meldestokken som en åpenbaring. Navnet måtte bare bli Mirakel.

Vekstregulator må til

Konklusjonen på denne serien er at det er risikabelt å dyrke Mirakel uten vekstregulator i konvensjonell dyrking. Nitrogengjødslinga må i så fall reduseres såpass at det går utover avlingen, noe som ikke er ønskelig med tanke på lønnsomheten i dyrkinga. Selv om CCC var den mest effektive stråforkorteren, reduserte den også hektolitervekta på kornet, mens Moddus M, Moddus M + Moddus Start, og Cerone heller økte hektolitervekta. 

– Selv om Cerone hadde god virkning i forsøkene, ville jeg ikke brukt Cerone alene, kommenterer Jon Arne Dieseth. – Det er fordi vi tidligere har sett at Mirakel har begynt å legge seg allerede ved aksskyting i svært frodige forsøk, og da kommer behandlingen med Cerone for sent til å gi noen effekt. 

 

– Uansett hvilke strategi man legger opp til for bruk av vekstregulatorer, mener jeg det er fornuftig med to delgjødslinger i Mirakel, forteller Jon Arne. Gjødslingsstyrken varierer jo fra gård til gård, jord til jord og med erfaringer bonden måtte ha. Et godt råd vil nok være å holde igjen et par kilo nitrogen ved vårgjødsling i forhold til det man vanligvis bruker, og så gi dette ekstra ved begynnende stråstrekking. Jeg ville også lagt opp til en behovsavhengig delgjødsling ved aksskyting for å sikre den verdifulle kvaliteten, avslutter Jon Arne Dieseth.

Bjørn Inge Rostad er rådgiver i NLR Øst, og har hatt et av feltene i denne serien på forsøksgården på Øsaker. 

– Det er nok flere gjødselstrategier som passer til Mirakel. Vi har generelt hatt lite legde i Mirakel med «vanlig vårhvetegjødsling» de siste årene. Det er også mye som tyder på at Mirakel er mindre legdeutsatt på leirjord enn på siltige jordarter. Vi anbefaler å justere vårgjødslingen noe ned, 10 kg N i Fullgjødsel om våren + 5 kg N i strekningsfasen, evt. vårgjødsling med 10 kg N i Fullgjødsel + 3 kg N ved begynnende strekning og 3 kg N ved aksskyting.