Features
mars 14, 2014

Yara bygger ny gjødselterminal på Herøya ved Porsgrunn

Ved: Engebret Dæhlin

Kortest mulig varekjede fra Yaras gjødselfabrikk og ut til sluttbruker er hovedtanken bak Yaras naye gjødselterminal på Herøya som åpner 1. juli 2014. Samtidig som terminalen åpnes på Herøya avvikles terminalen som Yara har drevet sammen med Felleskjøpet Agri på Sjursøya i Oslo Havn.


1. juli 2014 åpner Yaras nye gjødselterminal på Herøya ved Porsgrunn. Anlegget har en kapasitet på 160 000 tonn i året og ligger i direkte tilknytning til Yaras fabrikk på Herøya. Målet er bedre forutsigbarhet, større fleksibilitet og økt leveringsevne.

Yaras fabrikk på Herøya utenfor Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk med en årlig produksjon på over 2 millioner tonn NPK-gjødsel. I tillegg produseres det godt over 1 million tonn Kalksalpeter. Av dette har totalt ca. 90 000 tonn (3%) gått til norsk marked. I de neste årene vil både totalvolum og andelen til norsk marked økes. 

I/S Felleslager på Sjursøya ble etablert på 50-tallet og har i alle år vært et viktig distribusjonssted for gjødsel til Yaras kunder på Østlandet. Det aller meste av varen har blitt skipet inn som bulkvare og deretter pakket i sekk. Selv om Sjursøya har en gunstig beliggenhet i forhold til uttransport, så ville fortsatt drift ikke gitt mulighet for å effektivisere varekjeden. Samtidig er anlegget nedslitt og det ville krevd store investeringer for å kunne fortsette driften. I valget av lokalisering av framtidig terminal har Yara også lagt vekt på at et stort gjødsellager tett inntil Oslo sentrum ikke er ønskelig sett ut fra et sikkerhetsperspektiv. 

Ved å bygge ny gjødselterminal for norsk marked på Herøya vil en korte ned på antall håndteringer og kostnader gjennom varekjeden. Gjødsla som produseres på Herøya får kun et dropp før det går rett i storsekk og deretter transport til bonde. Å legge terminalen i direkte tilknytning til Yaras fabrikk på Herøya gir felles fordeler og gevinster for både produksjonen og distribusjonen. En oppnår bedre forutsigbarhet, større f leksibilitet og økt leveringsevne. 

Anlegget har en kapasitet på 160 000 tonn i året med mulighet for senere utvidelse. Byggingen startet sist høst og består av ny bulkhall med plass til 13 000 tonn, nytt helautomat isk pak ker i for s torsek k samt ny t t ekspedisjonsbygg. Den eksisterende lagerhallen som ligger inntil nybygget har plass til mer enn 20 000 tonn gjødsel i sekk. Mesteparten av volumet som skal håndteres gjennom terminalen vil bli produsert på fabrikken i Porsgrunn, men det vil også bli skipet inn vare fra Yaras fabrikker i Glomfjord og Rostock. Terminalen vil levere alle Yaras gjødseltyper til det norske markedet, også de typene som leveres i småsekk. 

Yara har inngått samarbeidsavtale med Felleskjøpet Agri (FKA) der FKAs terminal på Kambo på vegne av Yara pakker, lagrer og ekspederer ut gjødsel også til grossister utenfor Felleskjøpet. Sammen med den nye Yaraterminalen på Herøya får vi en terminalstruktur som gir grunnlag for en effektiv håndtering og rasjonell gjødseldistribusjon gjennom hele kjeden fra produksjon til sluttbruker.