Features
mars 14, 2014

Leder: Grunnloven og matproduksjon

Ved: Knut Røed, Salg- og markedsansvarlig for Yaras virksomhet i Skandinavia.

I år feirer vi 200 års jubileet for Grunnloven vår, og i § 110 av denne loven står det følgende:


«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen».

Knut Røed er sivilagronom fra UMB, har arbeidet i Yara siden 1995, både i Norge og internasjonale markeder. Det var noen kloke menn som var samlet på Eidsvoll i 1814. De forutså at det er av avgjørende betydning å sikre naturens produksjonsevne og mangfold. Produksjonsevnen var avgjørende for å kunne sørge for nok mat til en voksende befolkning. Naturens ressurser måtte disponeres ut et langsiktig mål om å ivareta produksjonsevnen også for kommende generasjoner. 

Videre understrekes behovet for kunnskap om naturmiljøet og virkningene av inngrep i naturen. Kunnskap ble ansett som avgjørende for å kunne opprettholde produksjonsevnen og mangfoldet.

Paragraf 110 i Grunnloven er fortsatt like viktig som for 200 år siden, om ikke enda viktigere.

 

Vi har et stort ansvar i å sikre at vi produserer nok mat til dagens befolkning, samtidig som at vi sørger for at produksjonsevnen opprettholdes også for kommende generasjoner. Derfor har bønder gjennom generasjoner satt seg som mål å overlevere gården i ennå bedre stand til neste generasjon enn når de selv overtok. Det man høster, investerer man i gården ut fra en langsiktig betraktning og med tanke på kommende generasjoner. 

Kunnskap om hvordan man kan produsere optimalt i dag og samtidig ivareta produksjonsevnen og mangfoldet for framtiden, overføres i stor grad mellom generasjonene. I tillegg bidrar både skoler, universiteter, forskere og veiledere til å løfte kunnskapen om kompliserte sammenhenger i jord og skog. Vi i Yara ønsker også å bidra med kunnskap gjennom forskning og dokumentasjon. Denne kunnskapen gjøres tilgjengelig blant annet gjennom vår nye hjemmeside (www.yara.no) og gjennom nye utgaver av Gjødselaktuelt. 

I denne utgaven formidler vi blant annet ny kunnskap om kvalitetsdyrking av gras, økning av proteininnholdet i hvete, dyrking av oljevekster og best mulig nitrogenutnyttelse i potet. God lesning!

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt høsten 2013 nedenfor eller last ned PDF av magasinet