Features
mars 14, 2014

Kunnskap om bladgjødsling

Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. YaraVita-produktene er designet for å bidra til økt opptak av næringsstoffer over vokslaget og samtidig tilsatt sprede og klebemidler for å bedre regnfastheten slik at preparatene ikke så lett vaskes av bladene ved senere regnperioder.


Abiotisk stress 

Abiotisk stress beskriver en rekke ytre faktorer som kan stresse plantene gjennom vekstsesongen, slik som vannmetning, kulde, varme eller tørke. I en situasjon med abiotisk stress kan plantenes næringsopptak forstyrres, og næringsmangel i en situasjon hvor plantene allerede er stresset av ytre faktorer vil forsterke stressnivået i plantene. 

I lys av de siste årenes store nedbørsmengder glemmer man nesten temaet tørkestress, men de siste årene har både Sverige og Finland hatt kraftige tørkeperioder. På vår forsøksstasjon i Hanninghof i Tyskland har vi gjennomført kontrollerte veksthusforsøk for å se hvordan hvete reagerer på bladgjødsel under tørkestress. 

De kontrollerte forsøkene fra Hanninghof viste at YaraVita Gramitrel hadde svært positiv effekt på både avling og tusenkornvekt når kornplanter ble utsatt for tørkestress i tre perioder a 7 dager. Veksthusforsøkene viste at det er viktig at man ikke venter for lenge med bladgjødslingen, Gramitrel hadde vesentlig større effekt på avling ved Zadoks 37 sammenlignet med Zadoks 59 når plantene led av vannmangel. 

En viktig opplysning er dog at avlingsnivået i de ubehandlede rutene (uten bladgjødsling) var ca. 60 %, sammenlignet med plantene som hadde fått tilstrekkelig mengde vann gjennom hele vekstsesongen. 

Konklusjonene i forsøkene fra Hanninghof var: 

  1. Abiotisk stress forsterker avlingstapene grunnet næringsstoffmangel. 
  2. Bladgjødsling øker plantenes robusthet og toleranse overfor abiotisk stress. 
  3. Ved å sikre næringstilførselen fikk man en bedre vannhusholdning hos plantene. 
  4. Resultatene fra potteforsøkene viste at bladgjødsling økte plantenes stresstoleranse selv om de i utgangspunktet ikke manglet næring. 
  5. I potteforsøkene hadde vi også planter som sto i kontinuerlig tørkestress gjennom hele vekstsesongen. Disse plantene responderte ikke positivt på bladgjødsling. 
  6. Derimot fikk vi positive avlingsutslag for Gramitrel selv for kornplanter som bare ble utsatt for en kort periode med tørkestress.

Relativ kornavling

Bør utføres om morgenen 

Generelt er det fornuftig å benytte YaraVitaproduktene tidlig om morgenen med høy luftfuktighet fordi under slike forhold blir næringsopptaket i bladene høyere. Blader er vanligvis dekket av et vannavstøtende vokslag kalt kutikula. Vokslaget sammen med spalteåpningene kontrollerer bladets tap av vann, næringssalter og gassutveksling, men er samtidig en barriere for tilførsel av næringsstoffer gjennom bladgjødsling. 

I sterkt solskinn midt på dagen kan opptaket av næringsstoffer bli redusert/forsinket. Faktisk kan man måle at vokslaget øker i tykkelse og endrer sammensetning i kraftig solskinn. 

YaraVita – Designet for å takle utfordringene 

Bladgjødslingsmidler har svært ulike egenskaper, og faktorer som konsentrasjon, løselighet, pH, elektrisk ladning og molekylvekt spiller avgjørende rolle for hvor fort næringsstoffene tas opp i bladene. YaraVita-produktene er designet for å bidra til økt opptak av næringsstoffer over vokslaget og samtidig tilsatt spredeog klebemidler for å bedre regnfastheten slik at preparatene ikke så lett vaskes av bladene ved senere regnperioder. 

Nøyaktighet er nøkkelen til suksess 

Ofte blandes YaraVita med plantevernmidler, og i begge tilfeller ønsker vi at preparatene i størst mulig grad skal lande på kulturen og ikke i omkringliggende miljø. Nøyaktighet under sprøyting er avgjørende for effekten av preparatene, både dråpestørrelse, avdrift, sprede- og klebemiddel og avrenning fra bladverket, er faktorer som vil påvirke effekten av bladgjødsling. Det er samme hensyn som gjelder for YaraVita-behandlinger som innarbeidede prinsipper for å spre plantevernmidler.