Features
mars 14, 2014

Borgjødsling ved frøavl av rødkløver og kvitkløver

Norsk jordsmonn er generelt fattig på bor. Dette er grunnen til at mikronæringsstoffet bor er med i alle YaraMila® Fullgjødsel® typer. I tillegg har vi bladgjødselproduktet YaraVita® Bortrac® som inneholder 10,9 % bor på vektbasis, tilsvarende 150 gram bor pr. liter.


Borgjødsling ved frøavl av rødkløver og kvitkløver

I frøeng av kløver er mikronæringsstoffet bor essensielt. 

Bor kan blant annet øke nektarinnholdet som gjør det mer attraktivt for pollinerende insekter og gir dermed bedre pollinering. Borgjødsling fremmer pollenlangens vekst og dermed flere befruktede frøemner. 

Trygve S. Aamlid i Bioforsk Øst Landvik, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, gjennomførte forsøkene med basis fra fire svenske borforsøk. 

De har følgende konklusjoner etter forsøksseriene: 

Konklusjon etter borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver

  • Frøeng av Yngve rødkløver bør sprøytes med 150 ml YaraVita Bortrac per dekar ved begynnende strekningsvekst i mai og med 100 ml Moddus M per dekar ved knoppdanning i siste halvdel av juni. 
  • Vi har ikke forsøksresultater i andre rødkløversorter, men vi regner med at disse vil gi meravling for tidlig sprøyting med YaraVita Bortrac, på samme måte som Yngve. Selv om optimalt tidspunkt for vekstregulering er tidligere i Lea enn i Yngve, vil vi inntil videre anbefale at YaraVita Bortrac og Moddus blir sprøyta ut hver for seg. 

Konklusjon borgjødsling ved frøavl av kvitkløver

  • På samme måte som rødkløver bør også norske frøenger av kvitkløver bladgjødsles med YaraVita Bortrac om våren i engåret. Både et forsøk i Litago på Landvik i 2013 og et tidligere svensk forsøk i den beslekta sorten Undrom viste 10-15 % meravling og bedre spireevne etter gjødsling med 10-15 g B pr daa, tilsvarende 100-150 ml YaraVita Bortrac per dekar i siste halvdel av mai. Begge forsøk viste også at kraftigere borgjødsling ikke gir ytterligere avlingsauke. 
  • Vi anbefaler at YaraVita Bortrac blir sprøyta ut i siste halvdel av mai, i god tid før de første knoppene er synlige i bunnen av frøenga.