Features
oktober 18, 2022

Slik jobber Yara med å kutte utslipp

Ved: Kristin Nordal

Innen 2050 skal Yara være klimanøytrale. Avkarbonisering av vår egen virksomhet er kritisk for å nå målet. Samtidig er det viktig for Yara å bidra med teknologi og løsninger som gjør landbruket mer klimavennlig.Uro i markedene, energikrise og klimakrise har ført til utfordringer i forsyningskjedene. Den største innsatsfaktoren i produksjon av mineralgjødsel er naturgass, og nå er det viktigere enn noen gang å redusere behovet for gass og konvertere til fornybar energi. Det må bygges ut og gis tilgang til mer vind- og solkraft, samt bruk av nye, grønne energiløsninger. Slik sikrer vi ren kraft til gjødselproduksjon.

Derfor er utvikling av hydrogenøkonomien et fokusområde for Yara, en satsing som vi har kalt Yara Clean Ammonia. Utvikling av teknologi for optimalisert ressursbruk, for eksempel presisjonslandbruk, er et annet satsingsområde for Yara.


Reduksjon av eget utslipp

Yara har allerede kuttet 45% av klimagassutslipp i produksjonen siden 2005. En katalysator somfjerner lystgassutslipp fra salpetersyreproduksjon, utviklet på Yaras eget forskningssenter på Herøya, har vært viktig for å lykkes med dette. Katalysatoren er siden patentert og solgt til andre gjødselprodusenter, og har bidratt til ytterligere utslippsreduksjon. Det neste store målet, som vi satte i 2019, var å redusere klimagassutslipp med ytterligere 30 prosent innen 2030, og for å nå dette målet er det iverksatt til sammen mer enn 80 prosjekter på fabrikkene våre i hele verden.


Utslippsfri gjødselproduksjon

Et av de største initiativene er elektrifisering av ammoniakkanlegget på Herøya i Porsgrunn, for å muliggjøre produksjon av utslippsfri gjødsel til landbruket og utslippsfritt drivstoff til skipsfarten.

Fra anlegget på Herøya, produserer Yara gjødsel til hele verden og eksporterer til mer enn 90 land. Industriparken er Norges største, og har allerede kuttet ytterligere ~200 000 tonn kvotepliktige CO2-utslipp de siste 5 årene.

De siste kvotepliktige 800 000 tonnene CO2 som den norske ammoniakkfabrikken slipper ut, kan kun fjernes ved hjelp av elektrifisering. Yara har fått støtte fra Enova til å bygge et 24 MW demonstrasjonsanlegg på Herøya i Porsgrunn – og utbyggingen av dette er nå i full gang. Når anlegget står ferdig, vil det produseres ca. 20 500 tonn grønn ammoniakk per år. Det vil muliggjøre produksjon av de første utslippsfrie produktene allerede fra midten av 2023. Det betyr at vi blant annet kan redusere den totale CO2-påvirkningen fra kornproduksjon med 20 prosent ved hjelp av utslippsfri gjødsel.

Ambisjonen er å elektrifisere hele ammoniakkanlegget på Herøya fra 2027, og levere et mye større volum av grønn ammoniakk til markedet.
Målet er å avkarbonisere egen drift, men overgangen til grønn ammoniakk vil også bidra i andre sektorer – for eksempel skipsfart, da ammoniakk kan brukes som utslippsfritt drivstoff til skip og kutte store mengder CO2-utslipp fra maritim næring. En grønnere skipsfart er helt nødvendig for at verden skal nå FNs klimamål innen 2030.


Yara Birkeland

Når det gjelder grønnere skipsfart vil vi også nevne Yara Birkeland, verdens første elektriske og autonome (førerløse) containerskip. Yara har utviklet det batteridrevne skipet i samarbeid med flere norske industripartnere. Yara Birkeland skal transportere gjødsel mellom fabrikken på Herøya og Brevik havn, og vil dermed erstatte 40 000 lastebilturer gjennom Grenlandsområdet per år.


Det ultimate målet for Yara er å være klimanøytrale i 2050, og for å sikre god fremdrift og transparens  rundt både mål og fremdrift har vi etablert integrert rapportering. Hvert kvartal, og i årsrapporten, kan omverden følge hvordan vi leverer langs de ulike dimensjonene av driften.


Optimalisere gjødslinga

Den norske bonden har tatt i bruk sensorteknologi fra Yara i mange år allerede. Nå utvikler vi flere verktøy og løsninger, og mer enn 100.000 bønder globalt har blitt med på den digitale reisen for presisjonslandbruk siden lanseringen av Yaras «Atfarm» i 2018. Ved bruk av Atfarm kan bonden ta i bruk satellittbilder for å sikre presis og effektiv gjødsling og optimalisere avlingen. Yara arbeider stadig for å finne flere løsninger som kan hjelpe bønder i omstillingen.


Klimavennlig matproduksjon

I 2021 lanserte Yara «Agoro Carbon Alliance»; med mål om å etablere et karbonmarked som belønner bønder for klimavennlig matproduksjon. Initiativet bistår bønder med ekspertise og praktisk støtte til å fange karbon i jordsmonn og redusere utslipp fra driften. Dette systemet gjør at bøndene også har mulighet til å øke inntektene sine. I samarbeid med bønder og andre partnere arbeider Yara med konseptet at avkarbonisering bare kan skje om man deler risiko, kostnader og belønning for innsatsen. Initiativet er i full gang i USA, og vil i løpet av 2022 utvides med pilotprosjekter i Europa, India og Brasil.

Disse initiativene er eksempler på arbeidet som har som mål å bidra til klimanøytrale mat- og energisystemer. Det vil gjøre verden bedre rustet til å nå internasjonale klimamål, og bidra til både å forhindre og håndtere nye kriser i fremtiden.