Features
oktober 13, 2021

Kortreist kvalitet til beste for mat og miljø

Ved: Bernt Hoel

Gjennom generasjoner har norske bønder tatt vare på jorda som grunnlag for trygg og sikker matproduksjon. Yara sitt gjødselsortiment er tilpasset det norske jordsmonnet og de ulike vekstene sitt næringsbehov.


KOMPLETT SORTIMENT: Med FULLGJØDSEL® som den naturlige bærebjelken.

 

Lange tradisjoner og stadig utvikling
Helt siden 1938 har Fullgjødsel blitt produsert i Norge. Sammen med forskere, rådgivere, bønder og forhandlere har Yara kontinuerlig utviklet sortimentet slik at det er skreddersydd til bondens behov for plantenæring.

YaraMila® Fullgjødsel® er garantien for kvalitet, og gjør at du kan sikre en jevn og nøyaktig tildeling av det dine vekster trenger. Gjødsla er produsert på Yara sine fabrikker, og det betyr full kontroll på hva som er i sekken. Du kan derfor være trygg på at beste tilgjengelige produksjonsteknologi er brukt og at det er full sporbarhet på alle ingredienser. All Fullgjødsel har garantert lavt miljøfotavtrykk, likevel er Yara sin ambisjon for framtida å produsere karbon-nøytral gjødsel i kommersiell skala.

YaraMila Fullgjødsel skal legge til rette for lønnsom planteproduksjon for bonden, samtidig kan ikke lønnsomheten komme på bekostning av miljøet. Mest mulig av tilført næring må komme plantene til gode og minst mulig skal tapes til vann og luft. For nitrogen er optimale mengder nøkkelen til bærekraft, og vi har utviklet verktøy som Yara N-Sensor®, N-Tester BT og Atfarm for å gi høy N-effektivitet.

Gode dyrkingstiltak
Bonden må tenke kortsiktig i forhold til den aktuelle vekstsesongen, men samtidig langsiktig for å opprettholde dyrkingsjordas fruktbarhet. Næringsstoff som tas vekk med avlingene må erstattes ved hjelp av balansert gjødsling med YaraMila Fullgjødsel, eventuelt i kombinasjon med husdyrgjødsel. Dersom vi tapper jorda for næringsstoffer vil evnen til å produsere høye avlinger gradvis svekkes.

Samtidig er vi veldig opptatt av at man ikke kan gjødsle seg vekk fra andre faktorer som ikke er optimale. For å sikre et godt resultat er det helt avgjørende å sørge for riktig kalktilstand, tilstrekkelig drenering, god jordstruktur og nødvendig plantevern.

Mat og miljø
Arealene der vi skal dyrke mat for å brødfø en økende befolkning i verden minker. Vi må derfor produsere mer, og med et lavt miljøavtrykk, pr. produsert enhet.

Norsk landbruk har gjennom årtier fått skylda for utslipp med negative miljøkonsekvenser. Går vi tilbake til begynnelsen av 80-tallet, var det lite fokus på miljø i landbruket, i likhet med i alle andre sektorer. Siden den gang har det blitt igangsatt en rekke tiltak innen gjødsling, jordarbeiding og plantevern. Innholdet i våre Fullgjødseltyper har blitt endret i takt med utviklingen. I Dyrkingssystemforsøket på NIBIO Apelsvoll, som Yara har vært med på fra starten for over 30 år siden, måles framgangen for en rekke miljøindikatorer i en sammenligning mellom 80-tallets og dagens driftsformer. En viktig konklusjonen er at «moderne» konvensjonell planteproduksjon er overlegen andre driftsformer når det gjelder å produsere mest mulig mat med minst mulig miljøpåvirkning.

Et gammelt kinesisk ordtak beskriver veldig godt betydningen av matproduksjon: «En person som har nok mat har mange problemer, en person som mangler mat har kun ett problem». Det må produseres mer mat framover, både i Norge og globalt. De senere årene viser med all tydelighet at det er naivt, kortsiktig og uetisk å være avhengig av at andre land skal produsere det meste av maten vi behøver.

Lykkes bonden, lykkes vi
Bonden skal ta en rekke beslutninger og ulike tiltak må gjøres på en presis og god måte for sikre et best mulig resultat innenfor de rammer som klima, vær og vekstforhold setter. En mest mulig optimal tilstand på dyrkingsjorda gir bedre uttelling i de gode årene. Ei dyrkingsjord i god tilstand er også mer robust til å takle vekstsesonger der været ikke spiller på lag.

Yara sin gjødsel, kunnskap og hjelpemidler sikrer at du kan spre gjødsel optimalt på dine jorder, at næringsinnholdet er tilpasset norske vekster og vekstforhold, inneholder det som er deklarert, og er produsert ved hjelp av beste tilgjengelige produksjonsteknologi.

Lykkes bonden, så lykkes vi i Yara.


YARAMILA® FULLGJØDSEL®
YaraMila® er Yaras globale varemerke for NPK-gjødsel. FULLGJØDSEL® er Yara sitt registrerte varemerke i Norge for kjemisk produsert gjødsel som foruten nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B). Hvert gjødselkorn inneholder alle deklarerte næringsstoffer og behandles på overflaten for å hindre klump- og støvdannelse.