Features
oktober 13, 2021

Gjødsling til potet for en optimal avling

Ved: Bjørn Tor Svoldal

En moden potetåker er enklere å avslutte enn en umoden, og dette er særlig viktig nå da Reglone ikke lenger kan brukes til å svi ned riset. Hva skal til for å sikre jevn avmodning og ei optimal avling?


BALANSERT GRUNNGJØDSLING med YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro eller 8-5-19 mikro, supplert med OPTI-START™ 12-23-0, gir rask og jevn spiring og godt avlingspotensial. I tillegg anbefales bladgjødsling med YaraVita® Solatrel®, som inneholder flere næringstoff som ofte er begrensende i potet.

Fosfor er viktig for røtter, knoller og modning
Fosfor (P) er lite bevegelig i jord og viktig både for rotutvikling, knollansett, knollutvikling og modning i potet. Derfor anbefales radgjødsling, kombinert med startgjødsel nær settepoteten. Fosforet skal gis ved setting, supplert med bladgjødsling senere. Anbefalt gjødsling er 3,5 kg P pr. dekar ved ei avling på 3 tonn og P-AL 6-10, P-mengden justeres +/- 0,5 kg pr. dekar pr. tonn avvik (se tabell). Ved lavere P-AL verdier og på kald jord økes fosfortildelingen. Husk også at fosfor er betydelig mindre tilgjengelig ved pH-verdier under 6.

Kalium er et viktig næringsstoff for avling
Kalium (K) er langt mer bevegelig i jord enn det fosfor er. Særlig på lett jord kan kalium vaskes ut ved nedbøroverskudd. Derfor velger mange å fordele kaliumet med 75% om våren og resten senere, men førhypping. Anbefalt gjødsling er 12- 15 kg K pr. dekar på leirjord, 14-17 kg på siltjord og 15-19 kg pr. dekar på sandjord til ei avling på 3 tonn pr. dekar. Dette justeres +/- 3 kg pr. dekar pr. tonn avlingsendring.

Kalsium og magnesium viser ofte for lave verdier i bladanalyser
Ved jordanalyser for kalsium (Ca) omkring Ca-AL 80, tilføres minimum 2 kg Ca pr. dekar. Delgjødslingsstrategi med YaraLiva® Nitrabor® anbefales. Nitrabor har lett tilgjengelig kalsium, nitrat-N som forsterker kalsiumopptaket, og bor som øker tilgjengeligheten i potetplanta. I sorter som er utsatt for indre defekter er dette særlig viktig. For å øke planteopptaket er det viktig å hyppe etter tildeling av kalsium. Ved lavere Ca-AL tall enn 80 må en tilføre mer kalsium, for eksempel med kalsiumrik POLYSULPHATE™, som også inneholder magnesium og kalium. Ved lave magnesiumverdier i jordanalysene (Mg-AL < 7-8), bør det tilføres 1,5 kg Mg pr. dekar. Dette økes ved lavere jordanalyseverdier. I kalde, regnfulle sesonger forsvinner magnesium lett ved utvasking, spesielt på sandjord. I slike tilfeller har YaraVita® Magtrac® ofte gitt betydelig meravling, uansett jordanalysetall.

Nitrogenbehovet varierer
Nitrogenet (N) bør delgjødsles, spesielt i yterike sorter med lang vekstsesong. Minst 60% bør radgjødsles ved setting. N-mengden tilpasses sort (se tabell), bruksformål, moldinnhold, eventuell utvasking og avlingsforventning. Tabellverdiene justeres +/- 2 kg N pr. dekar per tonn avlingsendring. Delgjødslingen skjer i tidsrommet fra spiring til 2-3 uker etter hypping. Riktig N-gjødsling er avgjørende for optimal avling, jevn avmodning og en god vekstavslutning.

For å få enda bedre kontroll med nitrogenstatusen i planta, finnes ulike verktøy. Horiba LAQUAtwin nitratmåler er testet ut i Norge, og brukes til å måle nitratmengden i stilksaft fra det siste fullt utviklede bladet (oftest fjerde bladet regnet ovenfra).

Fra hypping og fram til ca. 4 uker før risdreping/opptak bør plantesafta inneholde over 6000 ppm nitrat. For sorter som Innovator og Lady Claire bør nitratverdien være opp mot 8000. Ved lavere verdier enn dette i slutten av juni-juli, bør en gi mer nitrogen. Normal nedgang i nitratverdier er ca. 1000 ppm pr. uke når verdiene begynner å synke.

Stilkanalyser for mikro- og makronæringsstoffer er avgjørende for å treffe best mulig på en godt balansert gjødsling. Stilkprøvene tas ut rett etter hypping på det 4. bladet ovenfra, og en fjerner alle småblad. Stilkprøvene sendes til Megalab® som sammenligner med grenseverdiene og gir anbefalinger om eventuelle gjødslingstiltak.


Tabellene under viser gjødslingsnormer for nitrogen og fosfor til potet. Korrigering av nitrogen etter sort og moldinnhold og fosfor etter jordanalyse (P-AL). Mengde nitrogen og fosfor korrigeres +/- 2 kg N og 0,5 kg P per tonn avvik i avling.

imagetwrdn.png