Features
oktober 14, 2016

Verdifull info om bor

Ved: Tove Sundgren

MEGALAB™ bladanalyser er en tjeneste som tilbys i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Tjenesten er en metode for å avdekke årsaker til misvekst som skyldes plantenæring, og også for å finne forbedringspotensial i en godt stelt åker.


Resultater fra bladanalyser gir verdifull informasjon som kan bidra til bedre forståelse av plantenæring og gjødslingsfaglige spørsmål. Blant annet kan de brukes til å studere trender over år. Figurene er et eksempel på dette. Bygg-, vårhvete-, og høsthveteprøver (totalt cirka 320 stk.) er gruppert etter ulik næringsstatus for bor i årene 2014- 2016. I figurene er det ikke tatt hensyn til at prøvene er tatt ut ved ulike utviklingsstadier. Det er også viktig å påpeke at det ble tatt ut få prøver i høsthvete i 2016. 

Av resultatene kan vi se at borstatusen varierte avhengig av året da prøvene ble tatt ut. Det kommer tydeligst fram i vår- og høsthvete. I 2014 og 2015 hadde flere av prøvene underoptimale borverdier, mens de oftere lå i det normale området i 2016. Hovedparten av byggprøvene som ble tatt ut i 2014 og 2016 hadde normale nivåer av bor. I 2015 var det derimot flere prøver som hadde lavere innhold enn ønskelig. 2014 og 2015 husker vi som svært gode kornår. Særlig i 2015 lå avlingsnivåene på topp mange steder. Været var fuktig og kjølig i 2015, noe som var svært gunstig for avlingsoppbyggingen, men som også førte til næringstap gjennom utvasking.

Høsthvete

Vårhvete

Bygg

Utvasking i våte sesonger

Lette jordtyper har normalt lavere borinnhold enn de leirholdige. Ved pH-verdier opp til rundt 6 vil bor være lett tilgjengelig for plantene. I slike tilfeller er bor i liten grad bundet i jorden, så faren for utvasking er stor i våte sesonger, spesielt på lett jord. Er pH over 7 bindes bor sterkt og blir da lite tilgjengelig for plantene.

Bor er unntaket

At borverdiene var generelt lave i vår- og høsthvete i 2015 kan skyldes de store avlingene som ble tatt ut i 2014. Høye avlingsnivåer tapper jorden for næring hvis behovet ikke blir dekket opp med gjødsel. Det fuktige været kan også ha ført til utvasking på lettere jord. I tillegg vil lave temperaturer begrense opptaket, mens tørkestress kan føre til mangel fordi opptaket av bor følger vannstrømmen. I gjødslingsplanen legger vi opp til riktig gjødsling av makronæringsstoffene. Behovet for mikronæring forventes derimot ofte å bli dekket av jordens ressurser. Bor er imidlertid et unntak. Helt siden 1950-tallet har Yara tilsatt bor i samtlige Fullgjødsel-typer. Det ble gjort etter at Ivar Aasen, plantenæringsekspert ved Norges Landbrukshøgskole, konkluderte med at borverdiene i norsk jord var generelt for lave i forhold til behovet.

Ikke alltid nok

YaraMila Fullgjødsel inneholder 0,02 % bor. Det skal i utgangspunktet være nok til å dekke behovet i korn og gras. Konsentrasjonen er tilpasset behovet i den enkelte sesong, men vil ikke være nok til å rette opp en mangelsituasjon på jord som er borfattig eller når avlingspotensialet er høyt. I slike tilfeller er bladgjødslingsmidlet YaraVita BORTRAC aktuelt. Anbefalt dosering er 100 ml/daa fra 4-bladstadiet og fram til stråstrekning. Det er videre viktig å være oppmerksom på at tofrøbladede vekster som oljevekster, kålvekster og kløver har større behov for bor enn det korn og gras har.