Features
oktober 14, 2016

Ny gjødseltype med mer svovel

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) er en ny gjødseltype som inneholder 6 % svovel. Den er svært aktuell til gras og korn i situasjoner der fosfor- og kaliumbehovet dekkes av husdyrgjødsel. Den vil også være førstevalget ved delgjødsling i oljevekster.


Yara lanserer nå en ny gjødseltype: YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S). Bakgrunnen for dette er et ønske fra bønder og veiledere om en gjødseltype som inneholder mer svovel enn de gjødseltypene vi har på markedet i dag. SULFAN® 24-0-0 (6S) har et N:S forhold på 4, mens OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) har et N:S forhold på 7, så den nye gjødseltypen vil være svært aktuell der svovelbehovet er stort, og fosfor- og kaliumbehovet er dekket.

Under årets markvandringer i Hedmark og Nord-Trøndelag ble det observert en god del svovelmangel i gras. Svovelmangel vises på de yngste (d.v.s. de øverste) bladene, som blir lyse på farge.

Midt-Norge utsatt

Svovel er et næringsstoff som har fått økt fokus. Mer bruk av husdyrgjødsel og andre organiske gjødselslag som binder opp svovelet er en viktig faktor. Det har alltid vært svovel i Fullgjødsel, men på 90-tallet ble det mindre sur nedbør og der man brukte husdyrgjødsel og ren nitrogengjødsel fikk man nå svovelmangel. På grunn av lavt svovelnedfall er Midt-Norge spesielt utsatt for mangel på svovel. I jorda er svovelet bundet opp til det organiske materialet og brytes sakte ned til plantetilgjengelig svovel, avhengig av jordtemperatur, fuktighet og pH. Plantetilgjengelig svovel har lett for å vaskes ut, spesielt på sandholdig jord. Dette gjør at lett jord i nedbørrike områder er særlig utsatt.

Svovel kan vaskes ut

Mangel på svovel i korn vil gå utover avlingen. Resultater fra svovelgjødslingsforsøk i høsthvete i Vestfold har vist opptil en halvering av avlingen på sandjord der det ikke ble tilført svovel, mens man i Trøndelag i middel for fire felt i høsthvete (Bioforsk nå NIBIO, 2004-2006) fikk 25 % lavere avling uten svovelgjødsling.

Proteinkvaliteten blir også redusert av svovelmangel siden det blir lavere innhold av svovelholdige aminosyrer tilgjengelig. Dette reduserer bakekvaliteten på hvete siden de svovelholdige aminosyrene har betydning for deigviskositeten og heveegenskapene til brødet. En balansert gjødsling med svovel er derfor viktig for god utnyttelse av norsk mathvete.

Hever bakekvaliteten 

I gras gir svovelmangel avlingsnedgang, og det fører også til at nitrogen/svovel (N/S) forholdet blir for høyt, og kvaliteten på fôret blir redusert. Drøvtyggernes vommikrober trenger også rett N/S-forhold for å bygge opp aminosyrene methionin og cystein. Dette er med å sikre et godt grovfôropptak og god lønnsomhet i melke- og kjøttproduksjonen. Oljevekster har et særlig høyt behov for svovel. Mens korn trenger 1 kg svovel per 10 kg nitrogen (N/S-forhold på 10) er behovet i oljevekster det dobbelte (N/S-forhold på 5). Det vil si at oljevekster gjerne trenger 2-3 kg S/daa. SULFAN® 24- 0-0 (6S) vil derfor være førstevalget til delgjødsling i oljevekster der fosfor- og kaliumbehovet er dekket fra våren av. 

Aktuell til vårgjødsling i eng

Jostein Skretting, er rådgiver i NLR Innlandet og har vært en pådriver for å få SULFAN® tilgjengelig for norske bønder. – Skifteplan foreslår SULFAN® som vårgjødsling til eng sammen med husdyrgjødsel så jeg har allerede satt opp flere gjødselplaner med den nye gjødseltypen, forteller Skretting.