Features
oktober 14, 2016

Nitratprosjektet

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Hvordan skal vi gjødsle de ulike potetsortene for å oppnå best mulig resultat? Hvilke verktøy kan en ta i bruk for å optimalisere gjødslinga? Dette er spørsmål som «Nitratprosjektet» søker å finne svar på.


Næringsstoffet nitrogen har stor betydning for avling og kvalitet i potet. For sterk nitrogengjødsling kan gi for lav tørrstoffprosent, gå utover skallkvaliteten, forsinke modninga og føre til økt avrenning av nitrogen. For svak nitrogengjødsling kan blant annet gi for tidlig avmodning og avlingstap. Å ha kontroll på plantenes nitrogenstatus og -opptak er derfor nødvendig for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet i potetdyrkinga.

Pia Heltoft i NIBIO har tatt doktorgrad på potetkvalitet under lagring, og måler her med Yara N-Tester i forsøksrutene i Nitratprosjektet.

Sammenligner målemetoder

I «Nitratprosjektet» sammenlignes ulike metoder for å måle nitrogenopptaket i planta. Målet er å utarbeide hjelpemidler til å treffe riktig mengde nitrogen til ulike sorter på ulike skifter. Metodene som sammenlignes er HORIBA LAQUAtwin målere (analyserer plantesaft), bladstilkanalyser (petioleanalyser, MEGALAB), Yara N-tester, og Yara N-Sensor®. - Hver metode har sine utfordringer, forklarer Siri Abrahamsen, rådgiver i NLR Viken. - For plantesaftmålingene må plantene være i vannbalanse, det vil si ikke tørkestresset eller nylig vannet. For Yara N-tester bør det ikke være mye bladflekker, og for Yara N-Sensor bør det heller ikke være mye blomstring.

Gjødsling tilpasset sort

Så langt er det laget nitratkurver for sortene Asterix, Mandel, Innovator, Lady Claire, Royal og Fakse. Nitratkurvene for de nevnte sortene ble testet i forsøksfelt denne sesongen og resultatene vil vise om de kan tas videre ut i praktisk dyrking. – Vi ser at sortene har ulike behov for nitrogen – trolig mest på grunn av veksttype, om de har bestemt eller ikke-bestemt vekst (ved ikke-bestemt vekst vokser riset gjennom hele sesongen), forteller Siri Abrahamsen. - I tillegg er gjødslingen avhengig av hva potetene skal brukes til. For eksempel om Fakse eller Folva skal brukes til småpotet, sous vide (vakumpakket og varmebehandlet) eller til terning. For noen sorter kan vi gi relativt klare gjødslingsråd basert på forsøk, mens for andre sorter kan vi si en del med bakgrunn i erfaringer.

Ole Håkon Ødegård måler med håndholdt Yara N-Sensor® i forsøksfeltet på Apelsvoll.

Økt N-norm i Lady Claire og Innovator

NIBIO og er ansvarlig for gjødslingsnormene som NIBIO utarbeider i potet. Har resultatene fra prosjektet ført til noen endring i normene? - Ja, vi anbefaler nå 15-20 % økt nitrogengjødsling til sortene Lady Claire og Innovator på bakgrunn av resultatene fra feltene i 2014 og 2015. Videre så sier vi at gjødslingstiltakene skal gjøres i samråd med varemottaker for å sikre at gjødslingen tilpasses bruken av potetene best mulig. Anbefalingene bygger fortsatt på fastsatte tabellverdier, med korreksjoner, og sortskorrigering er en av disse.

 

NITRATPROSJEKTET
Prosjekttittel: Utarbeide beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet
Prosjektets varighet: 2015-2017
Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving
Samarbeidspartnere: NIBIO, Yara
Finansiering: Klima- og miljøprogrammet i Landbruksdirektoratet, Findus AS, HOFF SA, Maarud AS, Orkla Confectionary and Snacks Norge (tidligere KiMs), Sunndalspotet AS, Totenpoteter AS, Yara Norge, NLR og NIBIO.