Features
oktober 14, 2016

Korndyrkinga i positiv utvikling

Ved: Bernt Hoel

For noen år tilbake ble det satt i gang et målrettet arbeid for å øke norsk kornproduksjon.


Korndyrkinga i positiv utvikling

Yara tok en aktiv rolle i arbeidet for å øke produksjonen. Og nå har trenden snudd! Både 2014 og særlig 2015 var gode kornår, og prognosene viser at 2016 også ble et bra år. Agronomiske forbedringer må dele æren for den positive utviklingen med de gunstige værforholdene vi har hatt de siste tre årene. Likevel er det selvsagt lov å glede seg over positive resultater.

Balansegjødslingsprinsippet

En forutsetning for å opprettholde jordas produksjonsevne er at man ved gjødsling erstatter næringsstoff som avlingene fører bort. Når det gjelder nitrogen, har man i tillegg uunngåelige tap, det vil si tap av varierende størrelse som skjer uansett, også der det ikke blir gjødslet. I tillegg til det avlingene fører bort av nitrogen, må det også kompenseres for disse andre tapene for å unngå avlingssvikt og utarming av jorda på sikt.

Unngå underdekning

Nedjusteringen av fosfornormen i 2008 har medført om lag en halvering av fosforgjødslingen i korndyrkinga sammenlignet med tidligere. Det er ikke lenger noen buffer i forhold til dette næringsstoffet og det er viktig å velge gjødseltype slik at man unngår underdekning i forhold til norm. Der de mest brukte gjødseltypene i korn blir for snaue med hensyn til fosfor, er Fullgjødsel 20-4-11 det naturlige valget. Ved delt gjødsling er det vanligvis bare i grunngjødslinga at man bruker Fullgjødsel, og da vil i mange tilfeller en fosforrik gjødseltype som Fullgjødsel 20-4-11 være nødvendig.

Fordelaktig delgjødsling

Delt gjødsling er en god strategi i korn. Utfordringen er å velge riktig gjødseltype, -mengde og tidspunkt. Ved delgjødslingstidspunktet kan avlingspotensialet være veldig forskjellig sammenlignet med hva man har kjennskap til når gjødslingsplanen utarbeides. Yara samarbeider med forskere, rådgivere og dyrkere for stadig å forbedre strategier og beslutningsstøtteverktøy. Yara N-Sensor, N-Tester, utvaskingskalkulator, planteanalyser til MEGALAB, forsøksresultater og bondens tidligere erfaring, er de viktigste verktøyene. 

Agronomi er et samlebegrep som inkluderer mye. Dyrkingstiltak som gjødsling og plantevern må settes inn etter behov slik at avlingspotensialet utnyttes, det er dyrt å la være. God agronomi nytter!