Features
oktober 14, 2016

80 000 dekar skog er gjødslet i 2016

Ved: Ole Stampe

Vinteren 2016 ble det besluttet å innføre statsstøtte til gjødsling av skog, som ett av flere skogtiltak i Klimaforliket. Regjeringen vil bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.


Det ble anslått at aktuelt areal for gjødsling de nærmeste tiårene utgjør 70-130 000 daa per år. Som en del av tiltaket er det innført en sone med spesielle miljøhensyn hvor det ikke skal gjødsles, slik at aktuelt potensielt areal utgjør 50-100 000 daa per år. Formålet med tiltaket er å øke tilveksten og dermed også CO2-opptaket. Ved gjødsling av 100 000 daa vil det gi en klimagevinst på 140 000-270 000 tonn CO2 etter en tiårsperiode.

Det meste av skoggjødslingen i Norge i år er gjort med helikopter.

 

Ikke hvilken som helst gjødsel

For sesongen 2016 ble det gjødslet 80 000 daa, noe som er et svært godt resultat, tatt i betraktning at beslutningen om statsstøtte kom så sent som i februar og all planlegging måtte være gjort innen 1. april. Det siste for å sikre at det kunne skaffes tilveie gjødsel. Det kan ikke gjødsles med hvilken som helst gjødsel. Gjødsla som brukes i skogen i de nordiske landene er i all hovedsak YaraBela OPTI-KAS SKOG, som inneholder nitrogen (N), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og bor (B). Bor anbefales i all skoggjødsling, da det etter nitrogengjødsling kan oppstå bormangel, noe som kan gi forstyrrelser i tilveksten og derigjennom misvokste trær. Det var derfor viktig å sikre at vi kunne skaffe nok YaraBela OPTI-KAS SKOG til alle som hadde bestilt innen fristen. 

Det er fortsatt tidlig å si om tilskuddet fortsettes for 2017, men vi våger påstanden om at et tiltak som gir så god uttelling allerede for første år, bør videreføres. 

Gjødslingseffekten i skog som oppfyller disse kravene varierer, avhengig av faktorer som for eksempel høyde over havet, breddegrad og løpende tilvekst. 

Svenske forskningsresultater viser at ved ellers sammenlignbare forhold, blir gjødslingseffekten noe høyere i gran enn i furu. Den høyeste tilveksteffekten oppnås i bestander av middels god bonitet med en alder på 60-80 år, da den løpende tilveksten er som størst. Total effekt per dekar varierer også med breddegrad og bestandsindeks, for Sverige forventes mellom 1,4 – 2,1 kubikkmeter ekstra per dekar. For å oppnå maksimal forrentning er det viktig å foreta gjødsling så tett opp til avvirkning som mulig, dvs. ca. 10 år før. Det er viktig å benytte seg av skogfond til tiltaket, da dette bidrar til sterkt forbedret avkastning. Effekten av økte dimensjoner er viktig, da verdien av grovere tømmer betyr økt tømmerpris. Avvirkningskostnaden blir også lavere ved større dimensjoner. Spesielt i bestand med god tømmerkvalitet er dimensjonseffekten betydningsfull.

Gjødslet areal 2016 En grov oversikt over gjødslet areal viser følgende resultat for 2016.Basiskrav til hvilke bestander som kan gjødsles.