Features
oktober 14, 2015

Økt dyrkingssikkerhet i korn med YaraMila® Fullgjødsel®

Ved: ANDERS ROGNLIEN

Årets vekstsesong har gitt en rekke gjødselfaglige utfordringer. Lav luft- og jordtemperatur tidlig samt overskudd av nedbør påvirker plantenes næringsforsyning, både direkte og indirekte. Under slike værforhold vil YaraMila Fullgjødsel gi økt dyrkingssikkerhet.


HØYE AVLINGER FJERNER NÆRINGSSTOFFER

Sesongen 2015 vil bli husket som året da veksten aldri avtok. Kontinuerlig nedbør og lave temperaturer sørget for at bladverket forble grønt gjennom juli, og plantenes produksjonsapparat ble opprettholdt gjennom hele sommeren. I Yara har vi i mange år argumentert for viktigheten av å tenke balansert gjødsling med alle næringsstoffer. I årets sesong, med svært høye avlingsnivåer, var det spesielt viktig å tilføre nok næring. Mange gårdbrukere melder om høsthveteavlinger opp mot 1000 kg/daa, og ved slike avlingsnivåer fjernes store mengder av en rekke næringsstoffer.

Tabellen viser at ved en tradisjonell grunngjødsling med 50 kg YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 om våren, undergjødsler vi kraftig med fosfor, kalium og svovel til høsthveten. Har man tatt ut store høsthveteavlinger, og i tillegg hatt stor utvasking gjennom sesongen og påfølgende vinter, bør man derfor sørge for å gi neste års vekst tilstrekkelige mengder fosfor og kalium for å sikre veksten tilgang på nok næring.

Har man tatt ut store kornavlinger i 2015, og i tillegg hatt stor utvasking gjennom sesongen og påfølgende vinter, bør man sørge for å gi neste års vekst en P- og K-rik Fullgjødsel for å sikre veksten tilgang på nok næring. Vårkorn responderer godt på tilstrekkelig næringsforsyning og spesielt vårbygget gir god respons på tilstrekkelig mengde fosfor. Hvis man planlegger å så vårbygg på skifter der man har høstet store høsthveteavlinger bør man derfor velge YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 i 2016.

DELT GJØDSLING GIR BEDRE NITROGENUTNYTTELSE

De siste årene har Yara argumentert med økt bruk av den mer fosfor- og kaliumrike YaraMila Fullgjødsel 20-4-11, i kombinasjon med delgjødsling med Fullgjødsel 25-2-6 eller eventuelt YaraBela OPTI-NS. YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 har en sammensetning slik at en ved å gi kun 70% av planlagt nitrogenmengde tilfører anbefalte mengder av fosfor, kalium, svovel, bor og magnesium. Resterende nitrogenmengde kan så gis ved tidspunktene for delgjødsling. 

Ettersom jorda er en dårlig lagringsplass for nitrogenet, bør man etterstrebe å tilføre nitrogen i takt med kornets vekstrytme og næringsbehov. Målet bør derfor være å etablere en gjødslingsstrategi hvor mer av nitrogenet tildeles i buskings- og strekningsfasen. Skal man lykkes med dette, må flere kornbønder se viktigheten av å etablere delgjødsling som planlagt strategi også i vårkornet. 

NITROGEN PÅVIRKER TILGJENGELIGHET AV MIKRONÆRING

Nitrogenet i Fullgjødsel er i form av ammonium og nitrat. Når ammoniumet omdannes til nitrat, blir det en forsurende effekt like rundt gjødselkornet. En lokal senkning av pH øker tilgjengeligheten av mangan rundt røttene på et tidlig stadium i vekstsesongen. I høsthvete vil tilgang på mangan forbedre kornplantenes vinterherdighet.

FOSFOR GIR TIDLIGERE MODNING

Tidlig modning har hatt stor betydning i år, siden innhøstingstidspunktet har vært en kritisk faktor denne vekstsesongen. Fosfor er viktig for å fremme modning hos plantene. I 21 svenske gjødslingsforsøk i perioden 2011-2013 har YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 gitt 5 dager tidligere modning sammenlignet med ledd der det kun er grunngjødslet med OPTI-NS. Grunngjødsling med fosforholdig gjødsel ga dermed tidligere innhøsting og lavere tørkekostnader. Vannprosenten for tresket vare var ca. 1,5-2 % lavere med en balansert gjødsling av alle næringsstoffene.

KALIUM GIR ØKT STRÅSTYRKE 

Kalium er svært viktig for å oppnå god stråstyrke. Dette reduserer legdetrykket, og har betydning for både avling og kvalitet i kornet. Videre har kalium positiv effekt på kornstørrelse. Om høsten vil tilstrekkelig kaliumforsyning heve sukkerinnholdet i plantene. Dette bedrer overvintringsevnen til både høstkorn, høstraps og engvekstene. Tilstrekkelig kaliumforsyning øker også plantenes tørketoleranse.  
Statistikken over bladanalyser fra Megalab (se side 20) viser overraskende mange prøver med lave kaliumverdier. Forklaringen er blant annet at mange prøver er sendt inn fra områder over den marine grense, her er effekten av kaliumgjødsling viktigere siden jorda har mindre kaliumreserver enn på leirjorda. På slik jord kan Fullgjødsel 18-3-15 derfor være et godt alternativ til Fullgjødsel 22-3-10. Fullgjødsel 18-3-15 vil øke tilførselen av både kalium og svovel som begge peker seg ut med mye mangel i årets bladanalyser.