Features
oktober 14, 2015

Leder: Mot normalt!

Ved: Anders Rognlien, Agronom i Yara Norge

I 2011 var Yara med på å starte prosjektet «Økt norsk kornproduksjon». Bakgrunnen var flere dårlige kornsesonger, og en jevnt synkende nasjonal kornavling siden 1991. I de 3 årene prosjektet varte hadde vi svært krevende værforhold, og den nasjonale kornproduksjonen falt i 2013 til 900 000 tonn, fra toppnivået på 1 400 000 tonn i 1991.


Kanskje er det slik at ting må bli skikkelig ille før de kan bli bedre. I hvert fall er det nå en utbredt forståelse i landbruket for at økonomien i kornproduksjonen må styrkes. Samtidig har økt produktivitet blitt et tydeligere mål innen kornproduksjonen. En viktig brikke i denne satsningen er prosjektet AGROPRO, i regi av NIBIO og NMBU.

I tillegg til 9 millioner i egenfinansiering har Norges forskningsråd satt inn 40 millioner i dette forskningsprogrammet, hvor landbruksforskerne utvikler metoder for å øke kornavlingene. Avlingskampen, der seks dyktige kornprodusenter konkurrerer om å ta høyest byggavling, er et samarbeid mellom AGROPRO, Norsk Landbruk og Yara. Skal vi øke kornproduksjonen må vi også lære å håndtere mer ustabile værforhold enn vi tradisjonelt sett er vant til på Østlandet. 

Sett i lys av de siste fem vekstsesongene er det ikke lenger lett å si hva som er normale dyrkingsbetingelser. Men en ting er sikkert, det er viktigere enn noen gang å gripe mulighetene når værforholdene er gunstige. Under våronn og innhøsting er de gårdbrukerne som får sådd tidlig og har kontroll på innhøstingslinjer som har best sjanse til å lykkes. Risikovurdering rundt maskinlinjer, tørkekapasitet, arter- og sortsvalg, jordarbeiding, plantevern og gjødsling vil bli stadig viktigere hvis man skal lykkes som korndyrker. I denne risikohåndteringen har Norsk Landbruksrådgiving en viktig rolle i tiden fremover. Yara støtter landbruket i disse utfordringene gjennom å utvikle innovative løsninger for mer presis gjødsling. I dette nummeret kan du blant annet lese om Yara N-Sensor, N-prognoser, Megalab og verdien av balansert gjødsling med YaraMila Fullgjødsel og andre gjødslingskonsepter.

Disse verktøyene skal hjelpe korndyrkere til å etablere en gjødslingsstrategi hvor mer av nitrogenet tildeles i buskings- og strekningsfasen. Da vil nitrogentildelingen være mer i takt med kornets vekstrytme og næringsbehov. Dette vil gi bedre økonomi for bonden, bedre kvalitet på kornet som leveres, og mindre miljøbelastning på omgivelsene.

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt høsten 2015 nedenfor eller last ned PDF av magasinet.