Features
oktober 14, 2015

Lagring av mineralgjødsel på gården

Om du legger litt arbeid i planlegging av gjødsellageret, sikrer du at gjødsla holder samme gode kvalitet i våronna som da den ble levert på gården. I tillegg ivaretas sikkerheten både med hensyn til ulykker og tyveri. 15. juni 2015 ble det innført en ny forskrift som også omfatter lagring av gjødsel.


GJØDSELLAGERET: Om du legger litt arbeid i planlegging av gjødsellageret, sikrer du at gjødsla holder samme gode kvalitet i våronna som da den ble levert på gården.

Det er viktig at du finner og setter i stand en god lagerplass, enten det er ute eller inne. Plassen bør organiseres med tanke på å lette arbeidet i våronna. Både ute og inne bør bakken eller gulvet være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander. Urent underlag kan fort gi skader i bunnen av storsekkene, og dermed kan fuktighet trekke inn og gi klumpete gjødsel. Grus fester seg på paller og kan gi skade på sekkene når pallene settes oppå hverandre.

FORSKRIFT OM HÅNDTERING AV UTGANGSSTOFFER FOR EKSPLOSIVER

Denne forskriften trådte i kraft 15. juni 2015 og har som formål å bidra til at utgangsstoffer for eksplosiver ikke kommer på avveie eller havner i urette hender og benyttes til uønskede tilsiktede hendelser. Forskriften skal også bidra til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med utgangsstoffer for eksplosiver.  
Gjødsel som inneholder 16 vektprosent eller mer fra ammoniumnitrat faller inn under denne forskriften, dette gjelder de fleste nitrogenholdige gjødselslag fra Yara. Det er til dels strenge krav til håndtering og lagring av slike stoffer, men i forskriftens §15 er det inntatt unntak for jordbrukeres oppbevaring av gjødsel, som sier:

LAGRING INNENDØRS

Lagring inne er best ettersom sekkene da ikke blir utsatt for fuktighet, sol eller vind. 

  • Lageret bør helst være en frittstående bygning, bygget av et ikke lett antennelig materiale (mur, stål).
  • Alle bygninger bør ha god ventilering for å få ut varme og eventuell røyk og gasser ved brann. 
  • Ikke lag stablene med sekker for høye. Høye stabler kan bli ustabile og i verste fall rase. Begrens høyden på stablene til to sekker, innendørs på flatt gulv kan tre storsekker i høyden være forsvarlig. 
  • Sett gjødsla minst én meter fra vegger og takkonstruksjoner (bjelker etc). 
  • Hold gjødsla unna brennbart materiale. Det må minst være 5 meters avstand mellom et slikt materiale og gjødsla. De fleste nitrogengjødsler inneholder nitrater som spaltes ved oppvarming og utvikler giftige nitrogenoksider ved så lav tempratur som 150˚C.

SOLLYS OG LAGRING UTENDØRS

Vær oppmerksom på at YaraBela OPTI-KAS og OPTI-NS er gjødsel som er følsom for sollys og temperaturer som svinger over og under 32˚C. Tar du ikke hensyn til dette, kan du risikere at gjødselkornene sveller og blir ødelagt. Det er derfor spesielt viktig at disse gjødseltypene lagres på et skyggefullt sted. For å gi god luftsirkulasjon rundt storsekkene på varme sommerdager kan det være en fordel å legge en pall mellom presenningen og ytterste storsekken i stabelen. Da reduseres mulighetene for oppheting av gjødsla, som kan ha negative konsekvenser for spredeegenskapene. 

Les mer om sikker lagring og behandling av mineralgjødsel

Skal gjødsla lagres ute, er det viktig med en lun og skyggefull plass. Det forutsettes at gjødsla alltid dekkes til med presenning som festes godt. LAGRING AV STORSEKK: Storsekken må stå opp fra bakken, for eksempel på et underlag av paller. For å sikre stabil lagring med minimal veltefare, bør sekkene stables i pyramideform, to i høyden. Presenningen skal dekke mest mulig av stabelen og strammes godt slik at den ikke gnager mot sekkene ved vind og snø.

LAGRING AV PALLER: 

Det er en fordel at også disse dekkes med ekstra presenning, men værforholdene på det aktuelle sted er avgjørende for om dette er nødvendig. Husk å sjekke at pallehettene er hele og pass på å unngå grus på undersiden av pallene som skal stables. Det er viktig at sekkene beskyttes mot fuglehakk. Legg et beskyttende lag, for eksempel paller, på toppen av pallestabelen. Kommer det fugler til, kan enkelte sekker bli ødelagt, vann og fuktighet vil trenge inn, og ved store hull kan hele pallestabelen bli ustabil. 

Småsekker av plast perforeres under pakking for å få ut luft. Dette gjør at de ikke er 100% vanntette. Husk derfor også å dekke til brutte (åpnede) paller som skal lagres.