Features
oktober 14, 2015

Har åkeren din underoptimal næringsforsyning?

Ved: ANDERS ROGNLIEN

Årets bladanalyser i korn viser mange prøver med underskudd av makro- og mikronæringsstoffer. Nitrogen, kalium, svovel, kalsium, magnesium, bor og sink er næringsstoffer som er lett utvaskbare, og slik sett er det ikke helt uventet at flere av disse næringsstoffene viser lave verdier etter årets nedbørsrike sesong.


KUNNSKAP GIR VEKST

Norsk landbruksrådgiving og NIBIO har sendt inn ca. 300 bladanalyser i 2015. Bladanalysene sendes hovedsakelig inn fra Norsk Landbruksrådgiving og en andel av prøvene stammer antagelig fra åkre med etableringsproblemer eller andre vekstforstyrrelser. Vi kan derfor ikke benytte statistikken til generelle påstander om norsk korndyrking. 

Yara samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving og Agromatic (Skifteplan) for å utvikle verktøy som gjør det mulig å utarbeide mer treffsikker statistikk. Ved at bladanalysene alltid registreres gjennom Skifteplan vil rådgivere og gårdbrukere få en solid og effektivt grunnlag for å ta veloverveide beslutninger.

TETT DIALOG MELLOM RÅDGIVER OG GÅRDBRUKER

Yara samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving når det gjelder lansering av Megalab bladanalyser i det norske markedet. Balansert gjødsling er et komplisert fagfelt og bladanalyser er kun en bit i puslespillet for å optimalisere næringsforsyningen til plantene. Rådgiver og gårdbruker bør derfor i fellesskap studere analysesvarene fra Megalab før gjødslingstiltak iverksettes.  
En næringsmangel kan skyldes både jordkjemiske (pH) og jordfysiske (pakking) forhold, i tillegg til dårlig planteetablering p.g.a. strukturproblemer. Kjølig vær og mye nedbør vil også påvirke næringsopptaket, men slike forstyrrelser kan være av forbigående karakter dersom temperatur og innstråling øker. 

På samme måte kan en periode med optimale vekstbetingelser medføre at planten sliter med tilstrekkelig næringsopptak. Planter i kraftig vekst kan derfor også være utsatt for næringsunderskudd. Det er viktig å være klar over at kornplantene har stor evne til å kompensere for slike kortvarige stagnasjonsfaser. På den annen side vil tilførsel av næring til planter i en sterk vekstfase høyst sannsynlig hjelpe planten til å oppnå sitt fulle avlingspotensial.

Megalab er en verdensomspennende analyseservice som tilbys av Yara. Gjennom Megalab utføres bladanalyser, petioleanalyser, jordanalyser, fôrprøver etc. for gårdbrukere og rådgivere over hele verden.

KORNET TRENGER BALANSERT NÆRINGSFORSYNING - OGSÅ AV MIKRONÆRING

Når det gjelder mikronæringsstoffer er det oftest underskudd på mangan, kobber og sink. Fra en stor mengde bladanalyser i korn vet vi at det ofte er mangel på to eller flere mikronæringsstoff parallelt. For eksempel vil en kornplante med sinkmangel ha ca. 80% sannsynlighet for underskudd på enten mangan, kobber eller evt. alle tre mikronæringsstoff samtidig. Dette er årsaken til at Yara har valgt å lansere bredspektrede mikronæringsprodukter slik som YaraVita GRAMITREL som inneholder både mangan, sink og kobber i tillegg til magnesium. Målsetningen er at denne typen preparater skal hjelpe korndyrkere til å oppnå en balansert næringsforsyning av mikronæringsstoffer. Dette er særlig viktig i rasktvoksende åkre med stort avlingspotensial. 

Den høye frekvensen av lave borverdier i planteprøvene tror vi skyldes at grenseverdiene kan være litt for høye. Grenseverdiene for bor bør derfor gjennomgås på nytt. Samtidig er all Fullgjødsel tilsatt bor fordi vi vet at norsk jordsmonn er borfattig. Den høye andelen bladanalyser med lave borverdier bekrefter at bortilskudd gjennom Fullgjødsel har vært en fornuftig gjødslingstrategi gjennom mange år. 

BLADANALYSER INDIKERER ØKT MANGEL PÅ TOVERDIGE POSITIVE IONER I ÅR MED MYE NEDBØR

Bladanalyser de siste årene viser at plantene ofte kan mangle næringsstoffer som magnesium, sink og bor. Mye nedbør i vekstsesongen ser ut til å forsterke underskudd på toverdige positive ioner. I læreboken «Principles of Plant Nutrition» beskrives f.eks. sammenhengen mellom sink og effekt på proteindannelse i plantene. «Zn er tett sammenvevd med nitrogenmetabolismen i plantene. I planter med Znmangel vil proteinsyntesen og proteinnivåene bli kraftig redusert, samtidig vil mengden av aminosyrer/amidstoffer akkumuleres». 

Yara kjenner til to hvetedyrkere i Akershus som begge har valgt å behandle høsthveten med YaraVita ZINTRAC etter at bladanalyser avslørte sinkmangel. Avlingene var svært gode for begge disse dyrkerne i 2015. Den ene korndyrkeren rapporterer 940 kg gjennomsnittsavling med 12,5 % protein, mens den andre oppnådde over 1000 kg med 13,2 % protein. Dette er interessante observasjoner som vi vil undersøke nærmere i 2016.