Features
oktober 15, 2015

Er jordflytting en løsning?

Yara-stipend for oppgaven: «Jordflytting som tiltak for å opprettholde dyrka areal med høy produksjon etter terrenginngrep i jordbruksområder»

Debatten om flytting av matjord har vært heftig i forbindelse med IKEAs etablering på Dehlijordet i Vestby. Nå vil jordforsker og mastergradsstudent Torhild Narvestad Anda undersøke hvordan det gikk med jorda som ble flyttet og tatt i bruk til jordbruksdrift på et område i Nedre Eiker for 35 år siden. 

– Det var i forbindelse med et veianlegg at jordmasser fra daværende E76 ble dyrket opp. Jorda ble flyttet til et område som opprinnelig var omtrent uten jorddekke, og siden har arealet vært dyrket, forteller Anda. 

Tidligere professor i jordbunnslære ved NLH, Jul Låg, beskrev jorda og flyttingen i 1981, men siden har ikke arealet vært fulgt opp forsøkseller forskningsmessig. 

– Dette er et spennende tilfelle av jordflytting. Jeg undersøker hvordan jordsmonnet utvikler seg over tid, ved å se på aggregater, jordas kjemiske og fysiske egenskaper og biologisk aktivitet. I tillegg vil jeg se på hvordan avlingsnivået på arealet er sammenlignet med andre nærliggende arealer, forklarer Anda. 

YTTERST RELEVANT

Andas masterarbeid vil ha stor interesse i debatten om jordflytting og passer godt til Yarastipendets formål om å belyse matproduksjon i et bærekraft-perspektiv.

– Det er kjekt å forske på et så ytterst relevant tema, sier Anda på sin klingende Randabergdialekt. – Det finnes generelt lite forskning på langtidseffektene av jordflytting, legger hun til. Oppgaven hennes blir dermed et viktig bidrag til å vurdere hvorvidt jordflytting er en god løsning for å opprettholde dyrket areal. 

JORD ER GRUNNLAGET

– Hvorfor jordforskning?

– Jord er veldig spennende! Jord og jordas egenskaper er helt avgjørende for grunnleggende plantevekst. Gode avlinger av god kvalitet avhenger av et godt jordsmonn, fastslår NMBUstudenten.